Loader

รบกวนผู้รู้ เรื่องบทขัดของพระปริตร ทั้ง 12 บท

Started by thepool_koy, May 26, 2011, 22:49:41

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

เพิ่งจาเริ่งศึกษา และสวดมนต์พระปริตร มีข้อสงสัยค่ะว่า เราต้องสวดบทขัดหรือปาว

รบกวนผู้รู้แนะนำด้วยนะคะ

ขอเรียนตอบตามความรู้ที่พอจะมีตามนี้้ดังค่ะ

ตอบคำถามคุณ ให้สั่นดังนี้ว่า "ไม่จำเป็นค่ะ" 

แต่ถ้าคุณจะใช้ ในการที่จะ โดยมีเวลามากพอ และมีความศรํทธามาก คุณก็สามารถที่จะใช้บทขัดใด้ค่ะ

ตอบด้วยเหตุผล  : เพราะในบทขัดนั้นเป็นการนำเรื่อง ของเรื่องหา แห่งบทนั้นๆ เหมือนหนังสือ ที่ดี ต้องมี คำนำ และ สารบรรของเนื้อหาภายในเรื่อง

ให้ทราบ

ตอบด้วยความศรัทธา(ความเชื่อ) : ตามคติโบราณ โดยเฉพาะ ทางด้าน พิธีกรรม และทางหลักโหราฯ ในสมัยอดีตที่ผ่านมา จะใช้บทขัดและสวด

๑๒ ตำนาน โดย พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้สวด ส่วน พราหมณ์ ผู้ทำพิธี จะทำการกล่าว อันเชิญ เทวดานพพระเคราะห์ ทั้ง ๙ พระองค์ มารักษา และคุ้มครอง

เจ้าภาพเจ้าของงาน งานที่ใช้ส่วนมาก คือ งานแซยิด งานสืบชาตา ฯล เป็นต้น  เป็นการเสริมดวงขาตา และ เป็นการสะเดาะเคราะห์ ด้วย

ในบทขัด ๑๒ ตำนานนั้น

ทางพระภิกษุ ที่รู้ทางโหราฯ ท่านใช้ บทขัดใน ๑๒ ตำนาน นั้น มาเป็นบทสวด ตามกำลังวัน คือ สวดเท่ากำลังวัน ของแต่ละวัน เช่น วันอังคารมีกำลัง

๘ ก็จะสวด ๘ จบ พระภิกษุที่มีความรู้ทางโหราฯ ในอดีตกาล ท่านกำหนด ให้สวด บทขัดนี้ ค่ะ สวดเพื่อเสริมดวงวันเกิดให้แก่ตัวเอง หรือ ให้สวด บทนี้

ตอนดาวอังคารเสวยอายุ หรือ แทรกอายุ

           บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง

ยัสสานุภาวะโต  ยักขา           เนวะ  ทัสเสนติ  ภิงสะนัง

ยัมหิ  เจวานุยุญชันโต           รัตตินทิวะมะตันทิโต

สุขัง สุปะติ สุตโต  จะ           ปาปัง  กิญจิ  นะ ปัสสะติ

เอวะมาทิคุณูเปตัง               ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯการสวดพระปริตร นั้น แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ ค่ะ

๑) แบบ ๑๒ ตำนาน ( คือที่คุณ กล่าวมา คือ ๑๒ บท)       ๒) แบบ๗ ตำนาน  ( คือ ๗ บท)

สวดมนต์ ๑๒ ตำนาน มีดังนี้ค่ะ


                     ชุมนุมเทวดา
               (ถ้าจะสวดเจ็ดตำนานใช้)
          สะรัชชัง  สะเสนัง  สะพันธุง  นะรินทัง
          ปะริตตานุภาโว  สะทา  รักขะตูติ
          ผะริตวานะ  เมตตัง  สะเมตตา  ภะทันตา
          อะวิกขิตตะจิตตา  ปะริตตัง  ภะณันตุ
สัคเค  กาเม  จะ รูเป   คิริสิขะระตะเฏ  จันตะลิกเข   วิมาเน  ทีเป
รัฏเฐ  จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน  เคหะวัตถุมหิ  เขตเต  ภุมมา
จายันตุ  เทวา  ชะละถะละวิสะเม  ยักขะคันธัพพะนาคา  ติฏฐันตา
สันติเก ยัง มุนิวะระจะนัง  สาธะโว  เม สุณันตุ  ฯ  ธัมมัสสะวะนะ-
กาโล  อะยัมภะทันตา  ธัมมัสสะวะนะกะโล  อะยัมภะทันตา
          ธัมมัสสะวะนะกาโล  อะยัมภะทันตา ฯ
                (ถ้าจะสวดสิบสองตำนานใช้)
      สะมันตา  จักกะวาเฬสุ       อัตราคัจฉันตุ  เทวะตา
      สัทธัมมัง  มุนิราชัสสะ         สุณันตุ  สัคคะโมกขะทังฯ
สัคเค  กาเม  จะ รูเป  คิริสิขะระตะเฏ  จันตะลิกเข  วิมาเน  ฯลฯ
                (เหมือนเจ็ดตำนานไปจนจบ)
      นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ
      นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ
      นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 52
                พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ
                ธัมมัง  สะระณัง คัจฉามิ
                สังฆัง สะระณัง  คัจฉามิ
          ทุติยัมปิ  พุทธัง สะระณัง  คัจฉามิ
          ทุติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง คัจฉามิ
          ทุติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ
          ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง  คัจฉามิ
          ตะติยัมปิ  ธัมมัง สะระณิง  คัจฉามิ
          ตะติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ
      (ถ้าสวดให้คนไข้ฟัง  หรือสวดให้งานทำบุญสะเดาะเคราะห์  ต่อชะตา
อายุ  สวดดังนี้)
          พุทธัง  ชีวิตัง  ยาวะ  นิพพานัง  สะระณัง  คัจฉามิ
          ธัมมัง  ชีวิตัง  ยาวะ  นิพพานัง  สะระณัง  คัจฉามิ
          สังฆัง  ชีวิตัง  ยาวะ   นิพพานัง  สะระณัง  คัจฉามิ
ทุติยัมปิ   พุทธัง  ชีวิตัง  ยาวะ  นิพพานัง  สะระณัง  คัจฉามิ
ทุติยัมปิ   ธัมมัง  ชีวิตัง  ยาวะ  นิพพานัง  สะระณัง  คัจฉามิ
ทุติยัมปิ   สังฆัง   ชีวิตัง  ยาวะ  นิพพานัง  สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ  พุทธัง  ชีวิตัง  ยาวะ  นิพพานัง  สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ  ธัมมัง  ชีวิตัง  ยาวะ  นิพพานัง  สะระณัง  คัจฉามิ
ตะติยัมปิ  สังฆัง  ชีวิตัง  ยาวะ  นิพพานัง  สะระณัง  คัจฉามิ

มนต์พิธี - หน้าที่ 53
             นะมะการะสิทธิคาถา
              (ใช้แทน  สัมพุทเธ)
          โย  จักขุมา  โมหะมะลาปะกัฏโฐ
      สามัง  วะ พุทโธ  สุคะโต  วิมุตโต
      มารัสสะ  ปาสา  วินิโมจะยันโต
      ปาเปสิ  เขมัง  ชะนะตัง  วิเนยยัง ฯ
      พุทธัง  วะรันตัง สิระสา  นะมามิ
      โลกัสสะ  นาถัญจะ  วินายะกัญจะ
      ตันเตชะสา  เต  ชะยะสิทธิ  โหตุ
      สัพพันตะรายา  จะ  วินาสะเมนตุ ฯ
          ธัมโม  ธะโช  โย วิยะ  ตัสสะ  สัตถุ
      ทัสเสสิ  โลกัสสะ  วิสุทธิมัคคัง
      นิยยานิโก  ธัมมะธะรัสสะ  ธารี
      สาตาวะโห  สันติกะโร สุจิณโณ ฯ
      ธัมมัง  วะรันตัง  สิระสา  นะมานิ
      โมหัปปะทาลัง  อุปะสันตะทาหัง
      ตันเตชะสา เต  ชะยะสิทธิ  โหตุ
      สัพพันตะรายา จะ  วินาสะเมนตุ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 54
                สัทธัมมะเสนา สุคะตานุโค  โย
          โลกัสสะ  ปาปูปะกิเลสะเชตา
          สันโต  สะยัง  สันตินิโยชะโก  จะ
          สวากขาตะธัมมัง  วิทิตัง  กะโรติ ฯ
          สังฆัง  วะรันตัง สิระสา  นะมามิ
          พุทธานุพุทธัง  สะมะสีละทิฏฐิง
          ตันเตชะสา  เต  ชะยะสิทธิ  โหตุ
          สัพพันตะรายา  จะ  วินาสะเมนตุ ฯ

      สัมพุทเธ  อัฏฐะวีสัญจะ            ทวาทะสัญจะ  สะหัสสะเก
ปัญจะสะตะสะหัสสานิ                  นะมามิ  สิระสา  อะหัง
เตสัง  ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ               อาทะเรนะ   นะมามิหัง
นะมะการานุภาเวนะ                    หันตวา  สัพเพ  อุปัททะเว
อะเนกา  อันตะรายาปิ                   วินัสสันตุ  อะเสสะโต ฯ
      สัมพุทเธ  ปัญจะปัญญาสัญจะ      จะตุวีสะติสะหัสสะเก
ทะสะสะตะสะหัสสานิ                  นะมามิ  สิระสา  อะหัง
เตสัง  ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ                อาทะเรนะ  นะมามิหัง
นะมะการานุภาเวนะ                      หันตวา  สัพเพ  อุปัททะเว
อะเนกา  อันตะรายาปิ                    วินัสสันตุ  อะเสสะโต ฯ
      สัมพุทเธ  นะวุตตะระสะเต           อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก
วีสะติสะตะสะหัสสานิ                    นะมามิ  สิระสา อะหัง

มนต์พิธี - หน้าที่ 55
      เตสัง  ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ         อาทะเรนะ  นะมามิหัง
      นะมะการานุภาเวนะ               หันตวา  สัพเพ  อุปัททะเว
      อะเนกา  อันตะรายาปิ             วินัสสันตุ  อะเสสะโต ฯ
    (ถ้าไม่สวด  สัมพุทเธ จะสวด  นะมะการะสิทธิคาถา  แทนก็ได้)

                     นะโมการะอัฏฐะกะ
      นะโม  อะระหะโต   สัมมา-           สัมพุทธัสสะ  มะเหสิโน
      นะโม  อุตตะมะธัมมัสสะ            สวากขาตัสเสวะ  เตนิธะ
      นะโม  มะหาสังฆัสสาปิ              วิสุทธะสีละทิฏฐิโน
      นะโม  โอมาตายารัทธัสสะ            ระตะนัตตยัสสะ สาธุกัง
      นะโม  โอมะกาตีตัสสะ               ตัสสะ  วัตถุตตยัสสะปิ
      นะโมการัปปะภาเวนะ               วิคัจฉันตุ  อุปัททะวา
      นะโมการานุภาเวนะ                   สุวัตถิ  โหตุ  สัพพะทา
      นะโมการรัสสะ  เตเชนะ               วิธิมหิ  โหมิ  เตชะวา ฯ
               
                   บทขัดมังคะละสุตตัง
เย สันตา  สันตะจิตตา  ติสะระณะสะระณา  เอตถะ  โลกันตะเร วา
ภุมมาภุมมา จะ  เทวา  คุณะคะณะคะหะณัพยาวะฏา  สัพพะกาลัง
เอเต  อายันตุ  เทวา  วะระกะนะกะมะเย  เมรุราเช   วะสันโต
สันโต  สันโต  สะเหตุง  มุนิวะระวะจะนัง  โสตุมัคคัง  สะมัคคัง ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 56
      สัพเพสุ จักกะวาเฬสุ               ยักขา  เทวา จะ  พรัหมุโน
      ยัง  อัมเหหิ  กะตัง  ปุญญัง          สัพพะสัมปัตติสาธะกัง
      สัพเพ  ตัง  อะนุโมทิตวา             สะมัคคา  สาสะเน  ระตา
      ปะมาทะระหิตา  โหนตุ             อารักขาสุ  วิเสสะโต
      สาสะนัสสะ  จะ โลกัสสะ             วุฑฒี  ภะวะตุ  สัพพะทา
      สาสะนัมปิ  จะ โลกัญจะ            เทวา  รักขันตุ  สัพพะทา
      สัทธิง โหนตุ  สุขี  สัพเพ             ปะริวาเรหิ  อัตตะโน
      อะนีฆา  สุมะนา  โหนตุ             สะหะ สัพเพหิ  ญาติภิ ฯ
          ยัญจะ  ทวาทะสะ  วัสสานิ      จินตะยิงสุ  สะเทวะกา
      จิรัสสัง จินตะยันตาปิ                เนวะ  ชานิงสุ  มังคะลัง
      จักกะวาฬะสะหัสเสสุ                ทะสะสุ  เยนะ  ตัตตะกัง
      กาลัง  โกลาหะลัง  ชาตัง             ยาวะ  พรัหมะนิเวสะนา
      ยัง  โลกะนาโถ  เทเสสิ                สัพพะปาปะวินาสะนัง
      ยัง  สุตวา  สัพพะทุกเขหิ             มุจจันตาสังขิยา  นะรา
      เอวะมาทิคุณูเปตัง                  มังคะลันตัมภะณานะ  เห ฯ

                           มังคะละสุตตัง
      เอวัมเม  สุตัง ฯ เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา  สาวัตถิยัง  วิหะระติ
เชตะวะเน  อะนาถะปิณฑิกัสสะ  อาราเมฯ อะถะโข  อัญญะตะรา  เทวะตา
อะภิกกันตายะ  รัตติยา  อะภิกกันตะวัณณา  เกวะละกัปปัง  เชตะวะนัง
โอภาเสตวา  เยนะ ภะคะวา  เตนุปะสังกะมิ  อุปะสังกะมิตวา  ภะคะวันตัง

มนต์พิธี - หน้าที่ 57
อะภิวาเทตวา  เอกะมันตัง  อัฏฐาสิ ฯ  เอกะมันตัง  ฐิตา  โข สา เทวะตา
ภะคะวันตัง  คาถายะ  อัชฌะภาสิ
      พะหู  เทวา  มะนุสสา  จะ             มังคะลานิ   อะจินตะยุง
      อากังขะมานา  โสตถานัง            พรูหิ  มังคะละมุตตะมัง ฯ
          อะเสวะนา จะ  พาลานัง          ปัณฑิตานัญจะ  เสวะนา
      ปูชา  จะ  ปูชะนียานัง                เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
      ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ                ปุพเพ  จะ กะตะปุญญะตา
      อัตตะสัมมาปะณิธิ  จะ               เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
      พาหุสัจจัญจะ  สิปปัญจะ             วินะโย  จะ สุสิกขิโต
      สุภาสิตา  จะ ยา  วาจา                เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
      มาตาปิตุอุปัฏฐานัง                  ปุตตะทารัสสะ  สังคะโห
      อะนากลา จะ  กัมมันตา               เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
      ทานัญจะ  ธัมมะจะริยา  จะ             ญาตะกานัญจะ  สังคะโห
      อะนะวัชชานิ กัมมานิ                  เอตัมมังตะละมุตตะมัง ฯ
      อาระตี  วิระตี  ปาปา                   มัชชะปานา  จะ สัญญะโม
      อัปปะมาโท  จะ  ธัมเมสุ                เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
      คาระโว จะ  นิวาโต  จะ               สันตุฏฐี  จะ กะตัญญุตา
      กาเลนะ  ธัมมัสสะวะนัง                เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
      ขันตี  จะ โสวะจัสสะตา               สะมะณานัญจะ  ทัสสะนัง
      กาเลนะ  ธัมมะสากัจฉา               เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 58
      ตะโป  จะ พรัหมะจะริยัญจะ        อะริยะสัจจานะ  ทัสสะนัง
      นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ            เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
      ผุฏฐัสสะ  โลกะธัมเมหิ             จิตตัง  ยัสสะ  นะ กัมปะติ
      อะโสกัง  วิระชัง  เขมัง             เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
      เอตาทิสานิ  กัตวานะ                สัพพัตถะมะปะราชิตา
      สัพพัตถะ  โสตถิง  คัจฉันติ          ตันเตสัง  มังคะละมุตตะมันติ ฯ

                  บทขัดระตะนะสุตตัง
          ราชะโต วา โจระโต  วา  มะนุสสะโต  วา อะมะนุสสะโต  วา
อัคคิโต วา อุทะกะโต  วา ปิสาจะโต  วา ขาณุกะโต  วา กัณฏะกะโต  วา
นักขัตตะโต  วา ชะนะปะทะโรคะโต  วา อะสัทธัมมะโต  วา อะสันทิฏฐิโต
วา  อะสัปปุริสะโต  วา จัณฑะหัตถิอัสสะมิคะโคณะกุกกุระอะหิวิจฉิกะ-
มะนิสัปปะทีปอัจฉะตะรัจฉะสุกะระมะหิสะ  ยักขะรักขะสาทีหิ  นานา
ภะยะโต  วา นานาโรคะโต วา  นานาอุปัททะวะโต  วา  อารักขัง
คัณหันตุ ฯ
          ปะณิธานะโต  ปัฏฐายะ  ตะถาคะตัสสะ  ทะสะ  ปาระมิโย ทะสะ
อุปะปาระมิโย  ทะสะ  ปะระมัตถะปาระมิโย  ปัญจะ  มะหาปะริจจาเค
ติสโส  จะริยา  ปัจฉิมัพภะเว  คัพภาวักกันติง  ชาติง  อะภินิกขะมะนัง
ปะธานะจะริยัง  โพธิปัลลังเก  มาระวิชะยัง  สัพพัญญุตะญาณัปปะฏิเวธัง
นะวะ  โลกุตตะระธัมเมติ  สัพเพปิเม  พุทธะคุเณ  อาวัชชิตวา  เวสาลิยา
ตีสุ  ปาการันตะเรสุ  ติยามะรัตติง  ปะริตตัง  กะโรนโต  อายัสมา  อานัน-
ทัตเถโร  วิยะ  การุญญะจิตตัง  อุปัฏฐะเปตวา ฯ</B

มนต์พิธี - หน้าที่ 59
      โกฏิสะตะสะหัสเสสุ               จักกะวาเฬสุ  เทวะตา
      ยัสสาณัมปะฏิคคัณหันติ            ยัญจะ  เวสาลิยัมปุเร
      โรคามะนุสสะทุพภิกขะ-            สัมภูตันติวิธัมภะยัง
      ขิปปะมันตะระธาเปสิ              ปะริตตันตัมภะณามะ  เห ฯ

                      ระตะนะสุตตัง
                ยานีธะ  ภูตานิ  สะมาคะตานิ
          ภุมมานิ  วา ยานิวะ  อันตะลิกเข
          สัพเพ  วะ ภูตา  สุมะนา  ภะวันตุ
          อะโถปิ  สักกัจะ  สุณันตุ  ภาสิตัง
          ตัสมา  หิ ภูตา  นิสาเมถะ  สัพเพ
          เมตตัง  กะโรถะ  มานุสิยา  ปะชายะ
          ทิวา  จะ รัตโต  จะ หะรันติ  เย  พะลิง
          ตัสมา  หิ เน  รักขะถะ  อัปปะมัตตา ฯ
                ยังกิญจิ  วิตตัง  อิธะ  วา หุรัง  วา
          สัคเคสุ  วา ยัง  ระตะนัง ปะณีตัง
          นะ  โน  สะมัง  อัตถิ  ตะถาคะเตนะ
          อิทัมปิ  พุทเธ  ระตะนัง  ปะณีตัง
          เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ
                ขะยัง  วิราคัง  อะมะตัง  ปะณีตัง
          ยะทัชฌะคา  สักยะมุนี  สะมาหิโต

มนต์พิธี - หน้าที่ 60
          นะ  เตนะ  ธัมเมนะ  สะมัตถิ  กิญจิ
          อิทัมปิ  ธัมเม  ระตะนัง  ปะณีตัง
          เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ
                ยัมพุทธะเสฏโฐ  ปะริวัณณะยี สุจิง
          สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ
          สะมาธินา  เตนะ  สะโม  นะ วิชชะติ
          อิทัมปิ  ธัมเม  ระตะนัง  ปะณีตัง
          เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ
                เย  ปุคคะลา  อัฏฐะ  สะตัง  ปะสัฏฐา
          จัตตาริ  เอตานิ  ยุคานิ  โหนติ
          เต  ทักขิเณยยา  สุคะตัสสะ  สาวะกา
          เอเตสุ  ทินนานิ  มะหัปผะลานิ
          อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง
          เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ
                เย สุปปะยุตตา  มะนะสา ทัฬเหนะ
          นิกกามิโน  โคตะมะสาสะนัมหิ
          เต  ปัตติปัตตา  อะมะตัง  วิคัยหะ
          ลัทธา  มุธา  นิพพุติง  ภุญชะมานา
          อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง   ปะณีตัง
          เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ
                ยะถินทะขีโล  ปะฐะวิง  สิโต  สิยา
          จะตุพภิ  วาเตภิ  อะสัมปะกัมปิโย

มนต์พิธี - หน้าที่ 61
          ตะถูปะมัง  สัปปุริสัง  วะทามิ
          โย  อะริยะสัจจานิ  อะเวจจะ  ปัสสะติ
          อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง
          เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ
                เย  อะริยะสัจจานิ  วิภาวะยันติ
          คัมภีระปัญเญนะ สุเทสิตานิ
          กิญจาปิ เต  โหนติ  ภุสัปปะมัตตา
          นะ  เต  ภะวัง  อัฏฐะมะมาทิยันติ
          อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง
          เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ
                สะหาวัสสะ  ทัสสะนะสัมปะทายะ
          ตะยัสสุ  ธัมมา  ชะหิตา  ภะวันติ
          สักกายะทิฏฐิ  วิจิกิจฉิตัญจะ
          สีลัพพะตัง  วาปิ  ยะทัตถิ  กิญจิ
          จะตูหะปาเยหิ จะ วิปปะมุตโต
          ฉะ  จาภิฐานานิ  อะภัพโพ  กาตุง
          อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง ปะณีตัง
          เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ
                กิญจาปิ  โส กัมมัง กะโรติ  ปาปะตัง
          กาเยนะ  วาจายุทะ  เจตะสา วา
          อะภัพโพ  โส ตัสสะ  ปะฏิจฉะทายะ
          อะภัพพะตา  ทิฏฐะปะทัสสะ  วุตตา

มนต์พิธี - หน้าที่ 62
          อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง
          เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ โหตุ ฯ
                วะนัปปะคุมเพ  ยะถา  ผุสสิตัคเค
          คิมหานะมาเส  ปะฐะมัสมิง  คิมเห
          ตะถูปะมัง  ธัมมะวะรัง  อะเทสะยิ
          นิพพานะคามิง  ปะระมัง  หิตายะ      
          อิทัมปิ  พุทเธ  ระตะนัง  ปะณีตัง
          เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ
                วะโร  วะรัญญู  วะระโท  วะราหะโร
          อะนุตตะโร  ธัมมะวะรัง  อะเทสะยิ
          อิทัมปิ  พุทเธ  ระตะนัง  ปะณีตัง
          เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ
                ขีณัง  ปุราณัง  นะวัง  นัตถิ  สัมภะวัง
          วิรัตตะจิตตายะติเก  ภะวัสมิง
          เต  ขีณะพีชา  อะวิรุฬหิฉันทา
          นิพพันติ  ธีรา  ยะถายัมปะทีโป
          อิทัปมิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง
          เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ
                ยานีธะ ภูตานิ  สะมาคะตานิ
          ภุมมานิ  วา ยานิวะ  อันตะลิกเข
          ตะถาคะตัง  เทวะมะนุสสะปูชิตัง
          พุทธัง  นะมัสสามะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 63
                ยานีธะ  ภูตานิ  สะมาคะตานิ
          ภุมมานิ  วา ยานิวะ อันตะลิกเข
          ตะถาคะตัง  เทวะมะนุสสะปูชิตัง
          ธัมมัง  นะมัสสามะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ
                ยานีธะ  ภูตานิ  สะมาคะตานิ
          ภุมมานิ  วา  ยานิวะ  อันตะลิกเข
          ตะถาคะตัง  เทวะมะนุสสะปูชิตัง
          สังฆัง  นะมัสสามะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ

                บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง
ยัสสานุภาวะโต  ยักขา           เนวะ  ทัสเสนติ  ภิงสะนัง
ยัมหิ  เจวานุยุญชันโต           รัตตินทิวะมะตันทิโต
สุขัง สุปะติ สุตโต  จะ           ปาปัง  กิญจิ  นะ ปัสสะติ
เอวะมาทิคุณูเปตัง               ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

                  กะระณียะเมตตะสุตตัง
      กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ         ยันตัง  สันตัง  ปะทัง อะภิสะเมจจะ
สักโก  อุชู  จะ  สุหุชู  จะ               สุวะโจ  จัสสะ  มุทุ  อะนะติมานี
สันตุสสะโก จะ  สุภะโร จะ             อัปปะกิจโจ จะ  สัลละหุกะวุตติ
สันตินทริโย  จะ  นิปะโก  จะ            อัปปะคัพโภ กุเลสุ  อะนะนุคิทโธ
นะ จะ  ขุททัง  สะมาจะเร  กิญจิ         เยนะ  วิญญู  ปะเร  อุปะวะเทยยุง
สุขิโน  วา เขมิโน  โหตุ                  สัพเพ  สัตตา  ภะวันตุ  สุขิตัตตา

มนต์พิธี - หน้าที่ 64
เย เกจิ  ปาณะภูตัตถิ               ตะสา  วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา
ทีฆา วา  เย  มะหันตา วา           มัชฌิยา  รัสสะกา  อะณุกะถูลา
ทิฏฐา  วา เย  จะ อะทิฏฐา          เย  จะ ทูเร  วะสันติ  อะวิทูเร
ภูตา  วา สัมภะเวสี วา              สัพเพ  สัตตา  ภะวันตุ  สุขิตัตตา
นะ  ปะโร  ปะรัง นิกุพเพถะ         นาติมัญเญถะ  กัตถะจิ  นัง  กิญจิ
พยาโรสะนา  ปะฏีฆะสัญญา        นาญญะมัญญัสสะ  ทุกขะมิจเฉยยะ
มาตา  ยะถา  นิยัง  ปุตตัง           อายุสา  เอกะปุตตะมะนุรักเข
เอวัมปิ  สัพพะภุเตสุ               มานะสัมภาวะเย  อะปะริมาณัง
      เมตตัญจะ  สัพพะโลกัสมิง     มานะสัมภาวะเย  อะปะริมาณัง
อุทธัง  อะโธ  จะ ติริยัญจะ          อะสัมพาธัง อะเวรัง  อะสะปัตตัง
ติฏฐัญจะรัง  นิสินโน  วา            สะยาโน  วา  ยาวะตัสสะ  วิคะตะมิทโธ
เอตัง  สะติง  อะธิฏเฐยยะ           พรัหมะเมตัง  วิหารัง  อิธะมาหุ
ทิฏฐิญจะ  อะนุปะคัมมะ  สีละวา    ทัสสะเนนะ  สัมปันโน
กาเมสุ  วิเนยยะ  เคธัง               นะ หิ  ชาตุ  คัพภะเสยยัง  ปุนะเรตีติ ฯ

                  บทขัดขันธะปะริตตะคาถา
      สัพพาสีวิสะชาตีนัง               ทิพพะมันตาคะทัง  วิยะ
      ยันนาเสติ  วิสัง  โฆรัง            เสสัญจาปิ  ปะริสสะยัง
      อาณักเขตตัมหิ  สัพพัตถะ          สัพพะทา  สัพพะปาณินัง
      สัพพะโสปิ  นิวาเรติ               ปะริตตันตัมภะณามะ  เห ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 65
                     ขันธะปะริตตะคาถา
      วิรูปักเขหิ  เม เมตตัง               เมตตัง  เอราปะเถหิ เม
      ฉัพยาปุตเตหิ  เม  เมตตัง            เมตตัง  กัณหาโคตะมะเกหิ  จะ
      อะปาทะเกหิ  เม  เมตตัง            เมตตัง  ทิปาทะเกหิ  เม
      จะตุปปะเทหิ  เม  เมตตัง             เมตตัง   พะหุปปะเทหิ เม
      มา มัง  อะปาทะโก  หิงสิ             มา มัง  หิงสิ  ทิปาทะโก
      มา มัง  จะตุปปะโก  หิงสิ            มา  มัง  หิงสิ  พะหุปปะโก
      สัพเพ  สัตตา  สัพเพ  ปาณา         สัพเพ ภูตา  จะ เกวะลา
      สัพเพ  ภัทรานิ  ปัสสันตุ             มา กิญจิ  ปาปะมาคะมา
อัปปะมาโณ  พุทโธ  อัปปะมาโณ   ธัมโม  อัปปะมาโณ  สังโฆ
ปะมาณะวันตานิ  สิริงสะปานิ  อะหิ  วิจฉิกา  สะตะปะที  อุณณานาภี
สะระพู  มูสิกา  กะตา  เม รักขา  กะตา  เม ปะริตตา  ปะฏิกกะมันตุ
ภูตานิ  โสหัง  นะโม  ภะคะวะโต  นะโม  สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง ฯ
               
                      ฉัททันตะปะริตตัง
                วะธิสสะเมนันติ   ปะรามะสันโต
                กาสาวะมัททักขิ  ธะชัง  อิสีนัง
                ทุกเขนะ  ผุฏฐัสสุทะปาทิ  สัญญา
                อะระหัทธะโช  สัพภิ  อะวัชฌะรูโป
                สัลเลนะ  วิทโธ  พยะถิโตปิ สันโต
                กาสาวะวัตถัมหิ  มะนัง  นะ ทุสสะยิ

มนต์พิธี - หน้าที่ 66
                สะเจ  อิมัง  นาคะวะเรนะ  สัจจัง
                มา มัง  วะเน  พาละมิคา  อะคัญฉุนติ ฯ
               
                    บทขัดโมระปะริตตัง
      ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร             นิพพัตตัง  โมระโยนิยัง
      เยนะ  สังวิหิตารักขัง             มะหาสัตตัง  วะเนจะรา
      จิรัสสัง  วายะมันตาปิ            เนวะ  สักขิงสุ  คัณหิตุง
      พรัหมะมันตันติ  อักขาตัง         ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

                        โมระปะริตตัง
                อุเทตะยัญจักขุมา  เอกะราชา
                หะริสสะวัณโณ    ปะฐะวิปปะภาโส
          ตัง  ตัง  นะมัสสามิ  หะริสสะวัณณัง  ปะฐะวิปปะภาสัง
                ตะยัชชะ  คุตตา  วิหะเรมุ  ทิวะสัง
                เย พราหมะณา  เวทะคุ  สัพพะธัมเม
                เต  เม นะโม  เต จะ  มัง  ปาละยันตุ
                นะมัตถุ  พุทธานัง  นะมัตถุ  โพธิยา
                นะโม วิมุตตานัง  นะโม วิมุตติยา
          อิมัง โส ปะริตตัง  กัตวา  โมโร จะระติ  เอสะนา ฯ
                อะเปตะยัญจักขุมา  เอกะราชา
                หะริสสะวัณโณ  ปะฐะวิปปะภาโส
          ตัง ตัง  นะมัสสามิ  หะริสสะวัณณัง  ปะฐะวิปปะภาสัง

มนต์พิธี - หน้าที่ 67
                ตะยัชชะ คุตตา  วิหะเรมุ  รัตติง
                เย  พราหมะณา  เวทะคุ  สัพพะธัมเม
                เต เม  นะโม  เต จะ  มัง  ปาละยันตุ
                นะมัตถุ  พุทธานัง  นะมัตถุ  โพธิยา
                นะโม  วิมุตตานัง  นะโม  วิมุตติยา
          อิมัง โส ปะริตตัง  กัตวา  โมโร  วาสะมะกัปปะยีติ ฯ

                   บทขัดวัฏฏะกะปะริตตัง
      ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร            นิพพัตตัง  วัฏฏะชาติยัง
      ยัสสะ เตเชนะ  ทาวัคคิ         มะหาสัตตัง  วิวัชชะยิ
      เถรัสสะ  สารีปุตตัสสะ         โลกะนาเถนะ  ภาสิตัง
      กัปปัฏฐายิ  มะหาเตชัง         ปะริตตันตัมภะณานะ  เห ฯ

                      วัฏฏะกะปะริตตัง
      อิตถิ  โลเก  สีละคุโณ              สัจจัง  โสเจยยะนุททะยา
      เตนะ  สัจเจนะ  กาหามิ             สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง
      อาวัชชิตวา ธัมมะพะลัง            สะริตวา ปุพพะเก  ชิเน
      สัจจะพะละมะวัสสายะ             สัจจะกิริยะมะกาสะหัง
      สันติ  ปักขา อะปัตตะนา           สันติ  ปาทา  อะวัญจะนา
      มาตา  ปิตา จะ  นิกขันตา          ชาตะเวทะ  ปะฏิกกะมะ
      สะหะ  สัจเจ  กะเต  มัยหัง         มะหาปัชชะลิโต  สิขี
      วัชเชสิ  โสฬะสะ  กะรีสานิ          อุทะกัง  ปัตวา  ยะถา  สิขี
      สัจเจนะ  เม สะโม  นัตถิ             เอสา  เม สัจจะปาระมีติ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 68
             บทขัดธะชัคคะปะริตตัง  ธะชัคคะสุตตัง
      ยัสสานุสสะระเณนาปิ          อันตะลิกเขปิ  ปาณิโน
      ปะติฏฐะมะธิคัจฉันติ           ภูมิยัง  วิยะ  สัพพะทา
      สัพพูปัททะวะชาลัมหา          ยักขะโจราทิสัมภะวา
      คะณะนา  นะ จะ  มุตตานัง      ปะริตันตัมภะณามะ  เห  ฯ

                  ธะชัคคะปะริตตัง  ธะชัคคะสุตตัง
      เอวัมเม  สุตัง ฯ  เอกัง  สะมะยัง  ภะคะวา  สาวัตถิยัง  วิหะระติ
เชตะวะเน  อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม ฯ  ตัตระ  โข ภะคะวา ภิกขู
อามันเตสิ  ภิกขะโวติ ฯ ภะทันเตติ  เต ภิกขู  ภะคะวะโต  ปัจจัสโสสุง ฯ
ภะคะวา เอตะทะโวจะ
      ภูตะปุพพัง  ภิกขะเว  เทวาสุระสังคาโม  สะมุปัพยุฬโห  อะโหสิ ฯ
อะถะโข  ภิกขะเว  สักโก  เทวานะมินโท  เทเว  ตาวะติงเส อามันเตสิ
สะเจ  มาริสา  เทวานัง  สังคามะคะตานัง อุปปัชเชยยะ  ภะยัง  วา
ฉัมภิตัตตัง  วา โลมะหังโส  วา มะเมวะ  ตัสมิง  สะมะเย  ธะชัคคัง
อุลโลเกยยาถะ  มะมัง  หิ โว  ธะชัคคัง  อุลโลกะยะตัง ยัมภะวิสสะติ
ภะยัง  วา ฉัมภิตัตตัง  วา  โลมะหังโส  วา  โส  ปะหิยยิสสะติ  โน
เจ เม ธะชัคคัง  อุลโลเกยยาถะ
      อะถะ  ปะชาปะติสสะ  เทวะราชัสสะ  ธะชัคคัง  อุลโลเกยยาถะ
ปะชาปะติสสะ  หิ  โว เทวะราชัสสะ  ธะชัคคัง  อุลโลกะยะตัง
ยัมภะวิสสะติ  ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง  วา โลมะหังโส  วา  โส
ปะหิยยิสสะติ  โน เจ  ปะชาปะติสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง
อุลโลเกยยาถะ
      อะถะ  วะรุณัสสะ  เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง  อุลโลเกยยาถะ 

มนต์พิธี - หน้าที่ 69
วะรุณัสสะ  หิ โว  เทวะราชัสสะ  ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง  ยัมภะวิสสะติ
ภะยัง  วา  ฉัมภิตัตตัง  วา โลมะหังโส  วา  โส  ปะหิยยัสสะติ  โน เจ
วะรุณัสสะ เทวะราชัสสะ  ธะชัคคัง  อุลโลเกยยาถะ
      อะถะ  อีสานัสสะ  เทวะราชัสสะ  ธะชัคคัง  อุลโลเกยยาถะ
อีสานัสสะ หิ โว เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง  อุลโลกะยะตัง  ยัมภะวสสะติ
ภะยัง  วา ฉัมภิตัตตัง  วา  โลมะหังโส  วา  โส  ปะหิยยิสสะตีติ ฯ
      ตัง  โข  ปะนะ  ภิกขะเว  สักกัสสะ วา  เทวานะมินทัสสะ
ธะชัคคัง  อุลโลกะยะตัง  ปะชาปะติสสะ  วา เทวะราชัสสะ  ธะชัคคัง
อุลโลกะยะตัง  วะรุณัสสะ วา  เทวะราชัสสะ  ธะชัคคัง  อุลโลกะยะตัง
อีสานัสสะ  วา เทวะราชัสสะ  ธะชัคคัง  อุลโลกะยะตัง  ยัมภะวิสสะติ
ภะยัง  วา ฉันภิตัตตัง วา  โลมะหังโส  วา โส  ปะหิยเยถาปิ  โนปิ
ปะหิยเยถะ  ตัง กิสสะ เหตุ  สักโก  หิ ภิกขะเว  เทวานะมินโท  อะวีตะ-
ราโค  อะวีตะโทโส อะวีตะโมโห  ภิรุ  ฉัมภี  อุตราสี  ปะลายีติ ฯ
      อะหัญจะ  โข ภิกขะเว เอวัง  วะทามิ  สะเจ ตุมหากัง  ภิกขะเว
อะรัญญะคะตานัง วา  รุกขะมูละคะตานัง  วา สุญญาคาระคะตานัง  วา
อุปปัชเชยยะ  ภะยัง  วา ฉัมภิตัตตัง  วา โลมะหังโส  วา มะเมวะ
ตัสมิง  สะมะเย  อะนุสสะเรยยาถะ
      อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  วิชชาจะระณะ-
สัมปันโน  สุคะโต  โลกะวิทู  อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ
สัตถา  เทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวาติ  มะมัง  หิ โว  ภิกขะเว
อะนุสสะระตัง  ยัมภะวิสสะติ  ภะยัง  วา ฉัมภิตัตตัง วา  โลมะหังโส
วา โส  ปะหิยยิสสะติ โน เจ  มัง อะนุสสะเรยยาถะ  อะถะ
ธัมมัง  อะนุสสะเรยยาถะ 

มนต์พิธี - หน้าที่ 70
      สวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม  สันทิฏฐิโก  อะกาลิโก
เอหิปัสสิโก  โอปะนะยิโก  ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญญูหีติ  ธัมมัง  หิ
โว  ภิกขะเว อะนุสสะระตัง   ยัมภะวิสสะติ  ภะยัง  วา ฉัมภิตัตตัง  วา
โลมะหังโส  วา โส  ปะหิยยิสสะติ  โน เจ  ธัมมัง  อะนุสสะเรยยาถะ
อะถะ  สังฆัง  อะนุสสะเรยยาถะ
      สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน
ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  ยะทิทัง  จัตตาริ  ปุริสะยุคานิ
อัฏฐะ  ปุริสะปุคคะลา  เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  อาหุเนยโย
ปาหุเนยโย  ทักขิเณยโย  อัญชะลีกะระณีโย  อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง
โลกัสสาติ
      สังฆัง หิ โว  ภิกขะเว  อะนุสสะระตัง ยัมภะวิสสะติ  ภะยัง
วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา  โส  ปะหิยยิสสะติ  ตัง  กิสสะ
เหตุ  ตะถาคะโต  หิ ภิกขะเว  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  วีตะราโค
วีตะโทโส  วีตะโมโห  อะภิรุ  อัจฉัมภี อะนุตราสี  อะปะลายีติ ฯ  อิทะมะ-
โวจะ  ภะคะวา อิทัง  วัตวานะ  สุคะโต  อะถาปะรัง  เอตะทะโวจะ  สัตถา
      อะรัญเญ  รุกขะมูเล  วา            สุญญาคาเร  วะ  ภิกขะโว
      อะนุสสะเรถะ  สัมพุทธัง          ภะยัง ตุมหากะ  โน สิยา
      โน เจ  พุทธัง  สะเรยยาถะ          โลกะเชฏฐัง  นะราสะภัง
      อะถะ  ธัมมัง  สะเรยยาถะ         นิยยานิกัง  สุเทสิตัง
      โน เจ  ธัมมัง  สะเรยยาถะ         นิยยานิกัง  สุเทสิตัง

มนต์พิธี - หน้าที่ 71
      อะถะ  สังฆัง  สะเรยยาถะ       ปุญญักเขตตัง  อะนุตตะรัง
      เอวัมพุทธัง สะรันตานัง         ธัมมัง  สังฆัญจะ  ภิกขะโว
      ภะยัง  วา ฉัมภิตัตตัง วา          โลมะหังโส  นะ เหสสะตีติ ฯ

                  บทขัดอาฏานาฏิยะปะริตตัง
      อัปปะสันเนหิ  นาถัสสะ         สาสะเน  สาธุสัมมะเต
      อะมะนุสเสหิ  จัณเฑหิ            สะทา  กิพพิสะการิภิ
      ปะริสานัญจะตัสสันนะ-         มะหิงสายะ  จะ คุตติยา
      ยันเทเสสิ  มะหาวีโร             ปะริตตันตัมภะณามะ  เห ฯ

                      อาฏานาฏิยะปะริตตัง
      วิปัสสิสสะ  นะมัตถุ                จักขุมันตัสสะ  สิรีมะโต
      สิขิสสะปิ  นะมัตถุ                 สัพพะภูตานุกัมปิโน
      เวสสะภุสสะ  นะมัตถุ              นหาตะกัสสะ  ตะปัสสิโน
      นะมัตถุ  กะกุสันธัสสะ             มาระเสนัปปะมัททิโน
      โกนาคะมะนัสสะ  นามัตถุ         วิปปะมุตตัสสะ  สัพพะธิ
      อังคีระสัสสะ  นะมัตถุ              สักยะปุตตัสสะ  สิรีมะโต
      โย  อิมัง  ธัมมะมะเทเสสิ            สัพพะทุกขาปะนูทะนัง
      เย จาปิ  นิพพุตา  โลเก             ยะถาภูตัง  วิปัสสิสุง
      เต ชะนา  อะปิสุณา                มะหันตา  วีตะสาระทา

มนต์พิธี - หน้าที่ 72
      หิตัง  เทวะมะนสสานัง             ยัง  นะมัสสันติ  โคตะมัง
      วิชชาจะระณะสัมปันนัง             มะหันตัง  วีตะสาระทัง ฯ
      (วิชชาจะระณะสัมปันนัง           พุทธัง  วันทามะ  โคตะมันติ)
          นะโม  เม สัพพะพุทธานัง      อุปปันนานัง  มะเหสินัง
      ตัณหังกะโร  มะหาวีโร             เมธังกะโร  มะหายะโส
      สะระณังกะโร  โลกะหิโต            ทีปังกะโร  ชุตินธะโร
      โกณฑัญโญ  ชะนะปาโมกโข        มังคะโล  ปุริสาสะโภ
      สุมะโน  สุมะโน  ธีโร                เรวะโต  ระติวัฑฒะโน
      โสภิโต  คุณะสัมปันโน             อะโนมะทัสสี  ชะนุตตะโม
      ปะทุโม  โลกะปัชโชโต              นาระโท วะระสาระถี
      ปะทุมุตตะโร  สัตตะสาโร          สุเมโธ  อัปปะฏิปุคคะโล
      สุชาโต  สัพพะโลกัคโค             ปิยะทัสสี  นะราสะโภ
      อัตถะทัสสี  การุณิโก               ธัมมะทัสสี  ตะโมนุโท
      สิทธัตโถ  อะสะโม  โลเก            ติสโส  จะ วะทะตัง  วะโร
      ปุสโส  จะ วะระโท  พุทโธ           วิปัสสี  จะ อะนูปะโม
      สิขี  สัพพะหิโต  สัตถา              เวสสะภู  สุขะทายะโก
      กะกุสันโธ  สัตถะวาโห              โกนาคะมะโน  ระณัญชะโห
      กัสสะโป  สิริสัมปันโน               โคตะโม  สักยะปุงคะโว ฯ
          เอเต  จัญเญ  จะ  สัมพุทธา      อะเนกสะตะโกฏะโย
      สัพเพ  พุทธา  อะสะมะสะมา         สัพเพ พุทธา  มะหิทธิกา
      สัพเพ  ทะสะพะลูเปตา              เวสารัชเชหุปาคะตา
      สัพเพ เต  ปะฏิชานันติ              อาสะภัณฐานะมุตตะมัง

มนต์พิธี - หน้าที่ 73
      สีหะนาทัง  นะทันเต  เต            ปะริสาสุ  วิสาระทา
      พรัหมะจักกัง  ปะวัตเตนติ         โลเก  อัปปะฏิวัตติยัง
      อุเปตา  พุทธะธัมเมหิ               อัฏฐาระสะหิ  นายะกา
      ทวัตติงสะลักขะณูเปตา-            สีตยานุพยัญชนะนาธะรา
      พยามัปปะภายะ  สุปปะภา          สัพเพ  เต มุนิกุญชะรา
      พุทธา  สัพพัญญุโน  เอเต           สัพเพ  ขีณาสะวา  ช

    มะหัปปะภา  มะหะเตชา             มะหาปัญญา  มะหัพพะลา
      มะหาการุณิกา ธีรา                  สัพเพสานัง  สุขาวะหา
      ทีปา นาถา  ปะติฏฐา  จะ            ตาณา  เลณา  จะ ปาณินัง
      คะตี  พันธู  มะหัสสาสา            สะระณา  จะ หิเตสิโน
      สะเทวะกัสสะ  โลกัสสะ             สัพเพ  เอเต  ปะรายะนา
      เตสาหัง  สิระสา  ปาเท              วันทามิ  ปุริสุตตะเม
      วะจะสา  มะนะสา เจวะ             วันทาเมเต  ตะถาคะเต
      สะยะเน  อาสะเน  ฐาเน              คะมะเน  จาปิ  สัพพะทา
      สะทา สุเขนะ  รักขันตุ               พุทธา  สันติกะรา  ตุวัง
      เตหิ  ตวัง  รักขิโต  สันโต            มุตโต  สัพพะภะเยนะ  จะ
      สัพพะโรคะวินิมุตโต                สัพพะสันตาปะวัชชิโต
      สัพพะเวระมะติกกันโต               นิพพุโต  จะ  ตุวัง  ภะวะ ฯ
          เตสัง  สัจเจนะ สีเลนะ           ขันติเมตตาพะเลนะ  จะ
      เตปิ  ตุมเห  อะนุรักขันตุ             อาโรคเยนะ  สุเขนะ จะ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 74
          ปุรัตถิมัสมิง ทิสาภาเค        สันติ  ภูตา  มะหิทธิกา
      เตปิ  ตุมเห  อะนุรักขันตุ           อาโรคเยนะ  สุเขนะ จะ
      ทักขิณัสมิง ทิสาภาเค              สันติ  เทวา มะหิทธิกา
      เตปิ  ตุมเห  อะนุรักขันตุ            อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ
      ปัจฉิมัสมิง  ทิสาภาเค              สันติ นาคา  มะหิทธิกา
      เตปิ  ตุมเห  อะนุรักขันตุ            อาโรคเยนะ  สุเขนะ จะ
      อุตตะรัสมิง  ทิสาภาเค             สันติ  ยักขา  มะหิทธิกา
      เตปิ  ตุมเห  อะนุรักขันตุ             อาโรคเยนะ  สุเขนะ  จะ
      ปุริมะทิสัง  ธะตะรัฏโฐ             ทักขิเณนะ วิรุฬหะโก
      ปัจฉิเมนะ  วิรูปักโข                กุเวโร  อุตตะรัง  ทิสัง
      จัตตาโร  เต มะหาราชา             โลกะปาละ  ยะสัสสิโน
      เตปิ  ตุมเห  อะนุรักขันตุ             อาโรคเยนะ สุเขนะ  จะ
      อากาสัฏฐา  จะ ภุมมัฏฐา            เทวา นาคา  มะหิทธิกา
      เตปิ  ตุมเห อะนุรักขันตุ             อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ
          นัตถิ  เม สะระณัง  อัญญัง       พุทโธ  เม สะระณัง  วะรัง
      เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                โหตุ  เต  ชะยะมังคะลัง
      นัตถิ เม  สะระณัง อัญญัง             ธัมโม เม  สะระณัง วะรัง
      เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                โหตุ  เต ชะยะมังคะลัง
      นัตถิ  เม สะระณัง  อัญญัง            สังโฆ  เม  สะระณัง  วะรัง
      เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ               โหตุ  เต ชะยะมังคะลัง ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 75
          ยังกิญจิ  ระตะนัง  โลเก             วิชชะติ  วิวิธัง  ปุถุ
      ระตะนัง  พุทธะสะมัง  นัตถิ             ตัสมา  โสตถี  ภะวันตุ  เต
      ยังกิญจิ  ระตะนัง  โลเก                  วิชชะติ  วิวิธัง  ปุถุ
      ระตะนัง  ธัมมะสะมัง  นัตถิ             ตัสมา  โสตถี  ภะวันตุ เต
      ยังกิญจิ  ระตะนัง  โลเก                 วิชชะติ  วิวิธัง  ปุถุ
      ระตะนัง  สังฆะสะมัง  นัตถิ             ตัสมา  โสตถี  ภะวันตุ เต ฯ
          สักกัตวา    พุทธะระตะนัง          โอสะถัง  อุตตะมัง  วะรัง
      หิตัง  เทวะมะนุสสานัง                  พุทธะเตะเชนะ  โสตถินา
      นัสสันตุปัททะวา  สัพเพ               ทุกขา  วูปะสะเมนตุ เต
      สักกัตวา  ธัมมะระตะนัง                โอสะถัง  อุตตะนัง  วะรัง
      ปะริฬาหูปะสะมะนัง                   ธัมมะเตเชนะ  โสตถินา
      นัสสันตุปัททะวา  สัพเพ               ภะยา  วูปะสะเมนตุ  เต
      สักกัตวา สังฆะระตะตัง                 โอสะถัง  อุตตะมัง  วะรัง
      อาหุเนยยัง  ปาหุเนยยัง                  สังฆะเตเชนะ  โสตถินา
      นัสสันตุปัททะวา  สัพเพ                โรคา  วูปะสะเมนตุ  เต ฯ
          สัพพีติโย  วิวัชชันตุ                สัพพะโรโค  วินัสสะตุ
      มา เต  ภะวัตวันตะราโย                 สุขี  ทีฆายุโก  ภะวะ
      อะภิวาทะนะสีลิสสะ                     นิจจัง  วุฑฒาปะจายิโน
      จัตตาโร  ธัมมา  วัฑฒันติ               อายุ  วัณโณ  สุขัง พะลัง ฯ   

มนต์พิธี - หน้าที่ 76
                 บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง
      ปะริตตัง  ยัมภะณันตัสสะ           นิสินนัฏฐานะโธวะนัง
      อุทะกัมปิ  วินาเสติ                  สัพพะเมวะ  ปะริสสะยัง
      โสตถินา  คัพภะวุฏฐานัง            ยัญจะ  สาเธติ  ตังขะเณ
      เถรัสสังคุลิมาลัสสะ                 โลกะนาเถนะ  ภาสิตัง
      กัปปัฏฐายิ  มะหาเตชัง              ปะริตตันตัมภะณามะ  เห ฯ

                     อังคุลิมาละปะริตตัง
      ยะโตหัง  ภะคินิ  อะริยายะ  ชาติยา  ชาโต  นาภิชานามิ
สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา  โวโรเปตา ฯ  เตนะ  สัจเจนะ  โสตถิ  เต
โหตุ  โสตถิ  คัพภัสสะ ฯ
      ยะโตหัง  ภะคินิ  อะริยายะ  ชาติยา  ชาโต  นาภิชานามิ
สัญจิจจะ  ปาณัง  ชีวิตา  โวโรเปตา ฯ เตนะ  สัจเจนะ  โสตถิ  เต
โหตุ  โสตถิ  คัพภัสสะ ฯ
      ยะโตหัง  ภะคินิ  อะริยายะ  ชาติยา  ชาโต  นาภิชานามิ
สัญจิจจะ  ปาณัง  ชีวิตา  โวโรเปตา ฯ  เตนะ  สัจเจนะ  โสตถิ เต
โหตุ  โสตถิ  คัพภัสสะ ฯ

                   บทขัดโพชฌังคะปะริตตัง
      สังสาเร  สังสะรันตานัง            สัพพะทุกขะวินาสะเน
      สัตตะ  ธัมเม  จะ โพชฌังเค        มาระเสนัปปะมัททิโน
      พุชฌิตวา  เยปิเม  สัตตา           ติภะวามุตตะกุตตะมา
      อะชาติง  อะชะราพยาธิง           อะมะตัง  นิพภะยัง คะตา

มนต์พิธี - หน้าที่ 77
      เอวะมาทิคุณเปตัง            อะเนกะคุณะสังคะหัง
      โอสะถัญจะ  อิมัง  มันตัง      โพชฌังคันตัมภะณามะ เห ฯ

                         โพชฌังคะปะริตตัง
          โพชฌังโค  สะติสังขาโต         ธัมมานัง  วิจะโย  ตะถา
      วิริยัมปีติปัสสัทธิ-                     โพชฌังคา  จะ  ตะถาปะเร
      สะมาธุเปกขะโพชฌังคา               สัตเตเต  สัพพะทัสสินา
      มุนินา  สัมมะทักขาตา                ภาวิตา  พะหุลีกะตา
      สังวัตตันติ  อะภิญญายะ               นิพพานายะ  จะ  โพธิยา
      เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                โสตถิ  เต โหตุ  สัพพะทา ฯ
          เอกัสมิง  สะมะเย  นาโถ          โมคคัลลานัญจะ  กัสสะปัง
      คิลาเน  ทุกขิเต  ทิสเว                 โพชฌังเค  สัตตะ  เทสะยิ
      เต  จะ  ตัง  อะภินันทิตา                โรคา  มุจจิงสุ  ตังขะเณ
      เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                โสตถิ  เต โหตุ  สัพพะทา ฯ
          เอกะทา  ธัมมะราชาปิ             เคลัญเญนาภิปีฬิโต
      จุนทัตเถเรนะ  ตัญเญวะ               ภะณาเปตวานะ  สาทะรัง
      สัมโมทิตวา  จะ  อาพาธา              ตัมหา  วุฏฐาสิ  ฐานะโส
      เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                โสตถิ เต  โหตุ  สัพพะทา ฯ
          ปะหีนา  เต จะ  อาพาธา          ติณณันนัมปิ  มะเหสินัง
      มัคคาหะตะกิเลสา  วะ                 ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง
      เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                 โสตถิ เต  โหตุ  สัพพะทา ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 78
               บทขัดอะภะยะปะริตตัง
      ปุญญะลาภัง  มะหาเตชัง      วัณณะกิตติมะหายะสัง
      สัพพะสัตตะหิตัง  ชาตัง        ตัง  สุณันตุ  อะเสสะโต
      อัตตัปปะระหิตัง  ชาตัง         ปะริตตันตัมภะณามะ  เห ฯ

                  อะภะยะปะริตตัง
                ยันทุนนิมิตตัง    อะวะมังคะลัญจะ
          โย  จามะนาโป   สะกุณัสสะ  สัทโธ
          ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง  อะกันตัง
          พุทธานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุ ฯ
                ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ
          โย  จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท
          ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง  อะกันตัง
          ธัมมานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุ ฯ
                ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ
          โย จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท
          ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง  อะกันตัง
          สังฆานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 79
                     เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
          ทุกขัปปัตตา  จะ นิททุกขา        ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา
      โสกัปปัตตา จะ นิสโสกา                โหนตุ  สัพเพปิ  ปาณิโน
      เอตตาวะตา  จะ อัมเหหิ               สัมภะตัง  ปุญญะสัมปะทัง
      สัพเพ  เทวานุโมทันตุ                   สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
      ทานัง  ทะทันตุ  สัทธายะ               สีลัง  รักขันตุ  สัพพะทา
      ภาวะนาภิระตา  โหนตุ                  คัจฉันตุ  เทวะตาคะตา ฯ
          สัพเพ  พุทธา  พะลัปปัตตา        ปัจเจกานัญจะ  ยัง พะลัง
      อะระหันตานัญจะ  เตเชนะ            รักขัง  พันธามิ  สัพพะโส ฯ
      
                             บทขัดชะยะปะริตตัง
      ชะยัง  เทวะมะนุสสานัง                 ชะโย  โหตุ  ปะราชิโต
      มาระเสนา  อะภิกกันตา                  สะมันตา  ทวาทะสะโยชะนา
      ขันติเมตตาอะธิฏฐานา                   วิทธังเสตวานะ  จักขุมา
      ภะวาภะเว  สังสะรันโต                   ทิพพะจักขัง  วิโสธะยิ
      ปะริยาปันนาทิโสตถานัง                หิตายะ  จะ สุขายะ  จะ
      พุทธะกิจจัง  วิโสเธตวา                   ปะริตตันตัมภะณามะ  เห ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 80
                      ชะยะปะริตตัง
      มะหาการุณิโก  นาโถ             หิตายะ   สัพพะปาณินัง
      ปุเรตวา  ปาระมี  สัพพา          ปัตโต  สัมโพธิมุตตะมัง
      เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ          โหตุ  เต  ชะยะมังคะลัง ฯ
          ชะยันโต  โพธิยา  มูเล      สักยานัง  นันทิวัฑฒะโน
      เอวัง  ตวัง  วิชะโย  โหหิ          ชะยัสสุ  ชะยะมังคะเล
      อะปะราชิตะปัลลังเก            สีเส  ปะฐะวิโปกขะเร
      อะภิเสเก  สัพพะพุทธานัง        อัคคัปปัตโต  ปะโมทะติ ฯ
      สุนักขัตตัง สุมังคะลัง             สุปะภาตัง  สุหุฏฐิตัง
      สุกขะโณ  สุมุหุตโต  จะ          สุยิฏฐัง  พรัหมะจาริสุ
      ปะทักขิณัง  กายะกัมมัง         วาจากัมมัง  ปะทักขิณัง
      ปะทักขิณัง  มะโนกัมมัง         ปะณิธี  เต  ปะทักขิณา
      ปะทักขิณานิ กัตวานะ             ละภันตัตเถ   ปะทักขิเณ ฯ
          โส  อัตถะลัทโธ สุขิโต       วิรุฬโห  พุทธะสาสะเน
      อะโรโค  สุขิโต  โหหิ             สะหะ  สัพเพหิ  ญาติภิ
      สา  อัตถะลัทธา  สุขิตา           วิรุฬหา  พุทธะสาสะเน
      อะโรคา  สุขิตา  โหหิ             สะหะ  สัพเพหิ  ญาติภิ
      เต  อัตถะลัทธา  สุขิตา            วิรุฬหา  พุทธะสาสะเน
      อะโรคา  สุขิตา โหถะ            สิหะ สัพเพหิ  ญาติภิ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 81
            ระตะนัตตะยัปปะภาวาภิยาจะนะคาถา
      อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ         อุตตะมัง  ธัมมะมัชฌะคา
      มะหาสังฆัง  ปะโพเธสิ             อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง
      พุทโธ ธัมโม  สังโฆ จาติ           นานาโหนตัมปิ  วัตถุโต
      อัญญะมัญญาวิโยคา วะ            เอกีภูตัมปะนัตถะโต
      พุทโธ  ธัมมัสสะ  โพเธตา         ธัมโม  สังเฆนะ  ธาริโต
      สังโฆ จะ  สาวะโก พุทธัสสะ      อิจเจกาพัทธะเมวิทัง
      วิสุทธัง  อุตตะมัง  เสฏฐัง         โลกัสมิง ระตะนัตตะยัง
      สังวัตตะติ  ปะสันนานัง           อัตตะโน  สุทธิกามินัง
      สัมมา  ปะฏิปัชชันตานัง          ปะระมายะ  วิสุทธิยา ฯ
      วิสุทธิ  สัพพักเลเสหิ               โหติ  ทุกเขหิ  นิพพุติ
      นิพพานัง  ปะระมัง  สุญญัง       นิพพานัง  ปะระมัง  สุขัง
      เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ             สุวัตถิ  โหตุ  สัพพะทา ฯ
      ระตะนัตตะยานุภาเวนะ           ระตะนัตตะยะเตชะสา
      อุปัททะวันตะรายา จะ            อุปะสัคคา จะ สัพพะโส
      มา  ภะทาจิ  สัมผุสิงสุ             รัฏฐัง  สยามานะเมวิทัง
      อาโรคิยะสุขัญเจวะ                ตะโต  ทีฆายุตาปิ  จะ
      ตัพพัตถูนัญจะ  สัมปัตโย          สุขัง  สัพพัตถะ  โสตถิ จะ
      ภะวันตุ สัมปะวัตตันตุ             สยามานัง  รัฏฐะปาลินัง
      เต จะ รัฏฐัญจะ  รักขันตุ            สยามะรัฏฐิกะเทวะตา
      สยามานัง  รัฏฐะปาลีหิ            ธัมมามิเสหิ  ปูชิตา
      สิทธะมัตถุ  สิทธะมัตถุ            สิทธะมัตถุ  อิทัง  ผะลัง
      เอตัสมิง  ระตะนัตตะยัสมิง          สัมปะสาทะนะเจตะโส ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 82
             ระตะนัตตะยัปปะภาวะสิทธิคาถา
      อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ            โลกานัง  อะนุกัมปะโก
      เวเนยยานัง  ปะโพเธตา            สันติมัคคานุสาสะโก ฯ
      สวากขาโต  อุตตะโม  ธัมโม        โลกานัง  ตะมะทาละโก
      นิยยานิโก  จะ ทุกขัสมา            ธัมมะจารีนุปาละโก ฯ
      สุปะฏิปันโน  มะหาสังโฆ         โลกานัง  ปุญญะมากะโร
      สีละทิฏฐีหิ สังสุทโธ               สันติมัคคะนิโยชะโก ฯ
      อิจเจตัง  ระตะนัง  เสฏฐัง         โลเก  สะระณะมุตตะมัง
      ปะนิกขะกานะ  ธีรานัง             ญาณะสัญจาระณักขะมัง ฯ
      ยัสสะ  โลกัง  ปะภาเสติ             อาตะโปวะ  ตะโมนุโท
      ทัยยะเทโส  อิมคัมมะ              เขมะมัคคัปปะโชตะนัง
      สันติสุเข  ปะติฏฐาติ               อิสสะโร  สาตะตัง  ฐิโต ฯ
      อัคคะเมตัง  ติระตะนัง             คะรุง  กุตวานะ  รักขิตัง
      ธะชัง  กัตวา ปะเทสัสสะ           ทัยยะเทสนะ  อุทธะตัง ฯ
      นีติปัญญัตติการายะ                สะทิฏฐิยา  ปะกุพพะเน
      ธัมมะนุญญัง  วะ รัฏฐัสสะ          รัฏฐานัง  สิทธิทายะกัง ฯ
      เอวัง สาสะนะกิจเจสุ                สังฆัง  กัตวานะธิสสะรัง
      ปะสิชณะนันติทัง พุทธะ-          สาสะนัสสะ  ปะสาสะนัง
      เอวัง  ปะสาสะนุปาเยนะ            ถิรัง  ติฏฐะติ  สาสะนัง ฯ
      ระตะนัตตะยานุภาเวนะ            ระตะนัตตะยะเตชะสา
      ทัยยะชาติ  วิโรเจตุ                สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
      อิทธิง  ปัปโปตุ  เวปุลสัง            วิรุฬหิง  จุตตะริง สะทา ณ
      จิรัง  ติฏฐะตุ  โลกัสมิง             สัมมาสัมพุทธะสาสะนัง

 

มนต์พิธี - หน้าที่ 83
      ทัสเสนตัง  ภัพพะสัตตานัง          อัญชะสัง  วะ วิสุทธิยา ฯ
      จิรัญชีวะตุ  ทีฆายุ                  ทัยยานัง  ธัมมะขัตติโย
      วัณณะวา  พะละสัมปันโน            นิรามะโย  จะ นิพภะโย ฯ
      รัฏฐัสสะ  ธัมมะนุญญัญจะ           จิรัง  ติฏฐะตุ  โสตถินา ฯ
      ระตะนัตตะยัปปะภาเวนะ            วุฑฒิยาสา  สะมิชฌะตุ
      ทัยยานัง  รัฏฐะปาลีนัง              สัพพะสิทธิ  สะทา ถิรัง ฯ
      ชะยะมัตถุ  จะ ทัยยานัง             วุฑฒิ  สันติ  นิรันตะรัง
      ปะวัฑฒะตัง จะ  ภิยโยโส             ธะนุฏฐาเนนะ  สัมปะทาติ ฯ

                        สุขาภิยาจะนะคาถา
      ยัง  ยัง  เทวะมะนุสสานัง              มังคะลัตถายะ  ภาสิตัง
      ตัสสะ  ตัสสานุภาเวนะ                โหตุ  ราชะกุเล  สุขัง
      เย เย อารักขะกา  เทวา                 ตัตถะ  ตัตถาธิวาสิโน
      อิมินา  ธัมมะทาเนนะ                  สัพเพ  อัมเหหิ  ปูชิตา
      สะทา  ภัทรานิ  ปัสสันตุ                สุขิตา โหนตุ  นิพภะยา
      อัปปะมัตตา  จะ อัมเหสุ               สัพเพ  รักขันตุ โน  สะทา
      ยัญจะ  โน ภาสะมาเนหิ                กุสะลัง  ปะสุตัง  พะหุง
      ตันโน  เทวานุโมทันตุ                  จิรัง ติฏฐันตุ  สาตะตัง
      เย วา  ชะลาพุชัณฑะชา               สังเสทะโชะปาติกา
      อะเวรา  โหนตุ  สัพเพ  เต              อะนีฆา  นิรุปัททะวา

มนต์พิธี - หน้าที่ 84
       ปัสสันตุ  อะนะวัชชานิ          มา จะ สาวัชชะมาคะมา
      จิรัง  ติฏฐะตุ  โลกัสมิง         สัมมาสัมพุทธะสาสะนัง
      ทัสเสนตัง  โสตะวันตูนัง        มัคคัง  สัตตะวิสุทธิยา
      ยาวะ  พุทโธติ  นามัมปิ          โลกะเชฏฐัสสะ  สัตถุโน
      สัมมาเทสิตะธัมมัสสะ          ปะวัตตะติ  มะเหสิโน
      ปะสันนา  โหนตุ  สัพเพปิ      ปาณิโน พุทธะสาสะเน
      สัมมา  ธารัง  ปะเวจฉันโต      กาเล  เทโว  ปะวัสสะตุ
      วุฑฒิภาวายะ  สัตตานัง         สะมิทธัง  เนตุ  เมทะนิง
      มาตา  ปิตา  จะ อัตระชัง        นิจจัง  รักขันติ  ปุตตะกัง
      เอวัง  ธัมเมนะ ราชาโน          ปะชัง รักขันตุ  สัพพะทา ฯ

                   มงคลจักรวาฬใหญ่
          สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิมะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะปุญญาธิ-
การัสสะ  สัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะ  ทวัตติงสะมะหาปุริสะลักขะณานุภาเวนะ อะสีตยา-
นุพยัญชะนานุภาเวนะ  อัฏฐุตตะระสะตะมังคะลานุภาเวนะ ฉัพพัณณะ-
รังสิยานุภาเวนะ  เกตุมาลานุภาเวนะ  ทะสะปาระมิตานุภาเวนะ  ทะสะอุปะ-
ปาระมิตานุภาเวนะ ทะสะปะระมัตถะปาระมิตานุภาเวนะ  สีละสะมาธิ-
ปัญญานุภาเวนะ  พุทธานุภาเวนะ  ธัมมานุภาเวนะ  สังฆานุภาเวนะ  เตชา-
นุภาเวนะ  อิทธานุภาเวนะ  พะลานุภาเวนะ  เญยยะธัมมานุภาเวนะ  จะตุ-
ราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ  นะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะ
อัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะ  อัฏฐะสะมาปัตติยานุภาเวนะ  ฉะฬะภิญญา-

มนต์พิธี - หน้าที่ 85
นุภาเวนะ  จะตุสัจจะญาณานุภาเวนะ    ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ
สัพพัญญุตะญาณานุภาเวนะ  เมตตากะรุณามุทิตาอุเปกขานุภาเวนะ
สัพพะปะริตตานุภาเวนะ  ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ  ตุยหัง  สัพ-
พะโรคะโสกุปัททะวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา  วินัสสันตุ  สัพพะ-
อันตะรายาปิ  วินัสสันตุ  สัพพะสังกัปปา  ตุยหัง  สะมิชฌินตุ  ทีฆายุตา
ตุยหัง  โหตุ  สะตะวัสสะชีเวนะ  สะมังคิโก  โหตุ  สัพพะทา ฯ  อากาสะ -
ปัพพะตะวะนะภูมิคังคามะหาสะมุททา  อารักขะกา  เทวะตา  สะทา
ตุมเห  อะนุรักขันตุ ฯ
          ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง          รักขันตุ  สัพพะเทวะตา
      สัพพะพุทธานุภาเวนะ                สะทา  โสตถี  ภะวันตุ  เต
      ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง                รักขันตุ  สัพพะเทวะตา
      สัพพะธัมมานุภาเวนะ                 สะทา  โสตถี  ภะวันตุ  เต
      ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง                รักขันตุ  สัพพะเทวะตา
      สัพพะสังฆานุภาเวนะ                สะทา  โสตถี  ภะวันตุ  เต ฯ
          นักขัตตะยักขะภูตานัง            ปาปัคคะหะนิวาระณา
      ปะริตตัสสานุภาเวนะ                 หันตวา เตสัง  อุปัททะเว
      นักขัตตะยักขะภูตานัง                ปาปัคคะหะนิวาระณา
      ปะริตตัสสานุภาเวนะ                 หันตวา  เตสัง  อุปัททะเว
      นักขัตตะยักขะภูตานัง                ปาปัคคะหะนิวาระณา
      ปะริตตัสสานุภาเวนะ                 หันตวา  เตสัง  อุปัททะเว ฯ
      อิติปิ โส  ภะคะวา  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  วิชชาจะระณะ-
สัมปันโน  สุคะโต  โลกะวิทู  อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ  สัตถา
เทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวาติ ฯ
      สวากขาโต  ภะคะวะตา ธัมโม  สันทิฏฐิโก  อะกาลิโก
เอหิปัสสิโก  โอปะนะยิโก  ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญญูหีติ ฯ
      สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  อุชุปะฏิปันโน
ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  ยะทิทัง  จัตตาริ ปุริสะ-
มนต์พิธี - หน้าที่ 129
ยุคานิ  อัฏฐะ  ปุริสะปุคคะลา  เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย  ปาหุเนยโย  ทักขิเณยโย  อัญชะลีกะระณีโย  อะนุตตะรัง
ปุญญักเขตตัง  โลกัสสาติ ฯ
                พาหุง  สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
          ค รีเมขะลัง  อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
          ทานาทิธัมมะวิธินา  ชิตะวา  มุนินโท
          ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ ฯ
                มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
          โฆรัมปะนาฬะวะมักขะมะถัทธะยักขัง
          ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
          ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
                นาฬาคิริง  คะชะวะรัง  อะติมัตตะภูตัง
          ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ  สุทารุณันตัง
          เมตตัมพุเสกะวิธินา  ชิตะวา  มุนินโท
          ตันเตชะสา  ภะวะตุ เต  ชะยะมังคะลานิ ฯ
                อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
          ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
          อิทธีภิสังขะตะมะโน  ชิตะวา  มุนินโท
          ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ ฯ
                กัตวานะ  กิฏฐะมุทะรัง  อิวะ คัพภินียา
          จิญจายะ  ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ

มนต์พิธี - หน้าที่ 130
          สันเตนะ  โสมะวิธินา ชิตะวา  มุนินโท
          ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ ฯ
                สัจจัง  วิหายะ  มะติสัจจะกะวาทะเกตุง
          วาทาภิโรปิตะมะนัง  อะติอันธะภูตัง
          ปัญญาปะทีปะชะลิโต  ชิตะวา  มุนินโท
          ตันเตชะสา ภะวะตุ เต  ชะยะมังคะลานิ ฯ
                นันโทปะนันทะภุชะคัง  วิพุธัง  มะหิทธิง
          ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ  ทะมาปะยันโต
          อิทธูปะเทสะวิธินา  ชิตะวา  มุนินโท
          ตันเตชะสา  ภะวะตุ เต  ชะยะมังคะลานิ ฯ
                ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
          พรัหมัง  วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
          ญาณาคะเทนะ  วิธินา  ชิตะวา มุนินโท
          ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ ฯ
                เอตาปิ  พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา
          โย วาจะโน  ทินะทิเน  สะระเต  มะตันที
          หิตวานะเนกะวิวิธานิ  จุปัททะวานิ
          โมกขัง สุขัง  อะธิคะเมยยะ  นะโร  สะปัญโญ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 131
          มะหาการุณิโก  นาโถ                หิตายะ  สัพพะปาณินัง
      ปูเรตวา  ปาระมี  สัพพา                 ปัตโต  สัมโพธิมุตตะมัง
      เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                   โหตุ  เต  ชะยะมังคะลัง ฯ
          ชะยันโต  โพธิยา มูเล                สักยานัง  นันทิวัฑฒะโน
      เอวัง  ตวัง  วิชะโย โหหิ                  ชะยัสสุ  ชะยะมังคะเล
      อะปะราชิตะปัลลังเก                     สีเส  ปะฐะวิโปกขะเร
      อะภิเสเก  สัพพะพุทธานัง               อัคคัปปัตโต  ปะโมทะติ ฯ
      สุนักขัตตัง สุมังคะลัง                    สุปะภาตัง  สุหุฏฐิตัง
      สุขะโณ  สุมุหุตโต  จะ                   สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ
      ปะทักขิณัง  กายะกัมมัง                  วาจากัมมัง  ปะทักขิณัง
      ปะทักขิณัง  มะโนกัมมัง                  ปะณิธี เต  ปะทักขิณา
      ปะทักขิณานิ  กัตวานะ                   ละภันตัตเถ  ปะทักขิเณ ฯ

ส่วน ๗ ตำนาาน จะไม่ใช้บทขัด จ๊ะ แต่จะสวดโดยย่อดังนี้ ค่ะ
                     ชุมนุมเทวดา
               (ถ้าจะสวดเจ็ดตำนานใช้)
          สะรัชชัง  สะเสนัง  สะพันธุง  นะรินทัง
          ปะริตตานุภาโว  สะทา  รักขะตูติ
          ผะริตวานะ  เมตตัง  สะเมตตา  ภะทันตา
          อะวิกขิตตะจิตตา  ปะริตตัง  ภะณันตุ
สัคเค  กาเม  จะ รูเป   คิริสิขะระตะเฏ  จันตะลิกเข   วิมาเน  ทีเป
รัฏเฐ  จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน  เคหะวัตถุมหิ  เขตเต  ภุมมา
จายันตุ  เทวา  ชะละถะละวิสะเม  ยักขะคันธัพพะนาคา  ติฏฐันตา
สันติเก ยัง มุนิวะระจะนัง  สาธะโว  เม สุณันตุ  ฯ  ธัมมัสสะวะนะ-
กาโล  อะยัมภะทันตา  ธัมมัสสะวะนะกะโล  อะยัมภะทันตา
          ธัมมัสสะวะนะกาโล  อะยัมภะทันตา ฯ
                (ถ้าจะสวดสิบสองตำนานใช้)
      สะมันตา  จักกะวาเฬสุ       อัตราคัจฉันตุ  เทวะตา
      สัทธัมมัง  มุนิราชัสสะ         สุณันตุ  สัคคะโมกขะทังฯ
สัคเค  กาเม  จะ รูเป  คิริสิขะระตะเฏ  จันตะลิกเข  วิมาเน  ฯลฯ
                (เหมือนเจ็ดตำนานไปจนจบ)
      นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ
      นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ
      นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 52
                พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ
                ธัมมัง  สะระณัง คัจฉามิ
                สังฆัง สะระณัง  คัจฉามิ
          ทุติยัมปิ  พุทธัง สะระณัง  คัจฉามิ
          ทุติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง คัจฉามิ
          ทุติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ
          ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง  คัจฉามิ
          ตะติยัมปิ  ธัมมัง สะระณิง  คัจฉามิ
          ตะติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ
      (ถ้าสวดให้คนไข้ฟัง  หรือสวดให้งานทำบุญสะเดาะเคราะห์  ต่อชะตา
อายุ  สวดดังนี้)
          พุทธัง  ชีวิตัง  ยาวะ  นิพพานัง  สะระณัง  คัจฉามิ
          ธัมมัง  ชีวิตัง  ยาวะ  นิพพานัง  สะระณัง  คัจฉามิ
          สังฆัง  ชีวิตัง  ยาวะ   นิพพานัง  สะระณัง  คัจฉามิ
ทุติยัมปิ   พุทธัง  ชีวิตัง  ยาวะ  นิพพานัง  สะระณัง  คัจฉามิ
ทุติยัมปิ   ธัมมัง  ชีวิตัง  ยาวะ  นิพพานัง  สะระณัง  คัจฉามิ
ทุติยัมปิ   สังฆัง   ชีวิตัง  ยาวะ  นิพพานัง  สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ  พุทธัง  ชีวิตัง  ยาวะ  นิพพานัง  สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ  ธัมมัง  ชีวิตัง  ยาวะ  นิพพานัง  สะระณัง  คัจฉามิ
ตะติยัมปิ  สังฆัง  ชีวิตัง  ยาวะ  นิพพานัง  สะระณัง  คัจฉามิ

มนต์พิธี - หน้าที่ 53
             นะมะการะสิทธิคาถา
              (ใช้แทน  สัมพุทเธ)
          โย  จักขุมา  โมหะมะลาปะกัฏโฐ
      สามัง  วะ พุทโธ  สุคะโต  วิมุตโต
      มารัสสะ  ปาสา  วินิโมจะยันโต
      ปาเปสิ  เขมัง  ชะนะตัง  วิเนยยัง ฯ
      พุทธัง  วะรันตัง สิระสา  นะมามิ
      โลกัสสะ  นาถัญจะ  วินายะกัญจะ
      ตันเตชะสา  เต  ชะยะสิทธิ  โหตุ
      สัพพันตะรายา  จะ  วินาสะเมนตุ ฯ
          ธัมโม  ธะโช  โย วิยะ  ตัสสะ  สัตถุ
      ทัสเสสิ  โลกัสสะ  วิสุทธิมัคคัง
      นิยยานิโก  ธัมมะธะรัสสะ  ธารี
      สาตาวะโห  สันติกะโร สุจิณโณ ฯ
      ธัมมัง  วะรันตัง  สิระสา  นะมานิ
      โมหัปปะทาลัง  อุปะสันตะทาหัง
      ตันเตชะสา เต  ชะยะสิทธิ  โหตุ
      สัพพันตะรายา จะ  วินาสะเมนตุ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 54
                สัทธัมมะเสนา สุคะตานุโค  โย
          โลกัสสะ  ปาปูปะกิเลสะเชตา
          สันโต  สะยัง  สันตินิโยชะโก  จะ
          สวากขาตะธัมมัง  วิทิตัง  กะโรติ ฯ
          สังฆัง  วะรันตัง สิระสา  นะมามิ
          พุทธานุพุทธัง  สะมะสีละทิฏฐิง
          ตันเตชะสา  เต  ชะยะสิทธิ  โหตุ
          สัพพันตะรายา  จะ  วินาสะเมนตุ ฯ

      สัมพุทเธ  อัฏฐะวีสัญจะ            ทวาทะสัญจะ  สะหัสสะเก
ปัญจะสะตะสะหัสสานิ                  นะมามิ  สิระสา  อะหัง
เตสัง  ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ               อาทะเรนะ   นะมามิหัง
นะมะการานุภาเวนะ                    หันตวา  สัพเพ  อุปัททะเว
อะเนกา  อันตะรายาปิ                   วินัสสันตุ  อะเสสะโต ฯ
      สัมพุทเธ  ปัญจะปัญญาสัญจะ      จะตุวีสะติสะหัสสะเก
ทะสะสะตะสะหัสสานิ                  นะมามิ  สิระสา  อะหัง
เตสัง  ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ                อาทะเรนะ  นะมามิหัง
นะมะการานุภาเวนะ                      หันตวา  สัพเพ  อุปัททะเว
อะเนกา  อันตะรายาปิ                    วินัสสันตุ  อะเสสะโต ฯ
      สัมพุทเธ  นะวุตตะระสะเต           อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก
วีสะติสะตะสะหัสสานิ                    นะมามิ  สิระสา อะหัง

มนต์พิธี - หน้าที่ 55
      เตสัง  ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ         อาทะเรนะ  นะมามิหัง
      นะมะการานุภาเวนะ               หันตวา  สัพเพ  อุปัททะเว
      อะเนกา  อันตะรายาปิ             วินัสสันตุ  อะเสสะโต ฯ
    (ถ้าไม่สวด  สัมพุทเธ จะสวด  นะมะการะสิทธิคาถา  แทนก็ได้)

                     นะโมการะอัฏฐะกะ
      นะโม  อะระหะโต   สัมมา-           สัมพุทธัสสะ  มะเหสิโน
      นะโม  อุตตะมะธัมมัสสะ            สวากขาตัสเสวะ  เตนิธะ
      นะโม  มะหาสังฆัสสาปิ              วิสุทธะสีละทิฏฐิโน
      นะโม  โอมาตายารัทธัสสะ            ระตะนัตตยัสสะ สาธุกัง
      นะโม  โอมะกาตีตัสสะ               ตัสสะ  วัตถุตตยัสสะปิ
      นะโมการัปปะภาเวนะ               วิคัจฉันตุ  อุปัททะวา
      นะโมการานุภาเวนะ                   สุวัตถิ  โหตุ  สัพพะทา
      นะโมการรัสสะ  เตเชนะ               วิธิมหิ  โหมิ  เตชะวา ฯ
            

      พะหู  เทวา  มะนุสสา  จะ             มังคะลานิ   อะจินตะยุง
      อากังขะมานา  โสตถานัง            พรูหิ  มังคะละมุตตะมัง ฯ
          อะเสวะนา จะ  พาลานัง          ปัณฑิตานัญจะ  เสวะนา
      ปูชา  จะ  ปูชะนียานัง                เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
      ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ                ปุพเพ  จะ กะตะปุญญะตา
      อัตตะสัมมาปะณิธิ  จะ               เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
      พาหุสัจจัญจะ  สิปปัญจะ             วินะโย  จะ สุสิกขิโต
      สุภาสิตา  จะ ยา  วาจา                เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
      มาตาปิตุอุปัฏฐานัง                  ปุตตะทารัสสะ  สังคะโห
      อะนากลา จะ  กัมมันตา               เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
      ทานัญจะ  ธัมมะจะริยา  จะ             ญาตะกานัญจะ  สังคะโห
      อะนะวัชชานิ กัมมานิ                  เอตัมมังตะละมุตตะมัง ฯ
      อาระตี  วิระตี  ปาปา                   มัชชะปานา  จะ สัญญะโม
      อัปปะมาโท  จะ  ธัมเมสุ                เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
      คาระโว จะ  นิวาโต  จะ               สันตุฏฐี  จะ กะตัญญุตา
      กาเลนะ  ธัมมัสสะวะนัง                เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
      ขันตี  จะ โสวะจัสสะตา               สะมะณานัญจะ  ทัสสะนัง
      กาเลนะ  ธัมมะสากัจฉา               เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 58
      ตะโป  จะ พรัหมะจะริยัญจะ        อะริยะสัจจานะ  ทัสสะนัง
      นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ            เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
      ผุฏฐัสสะ  โลกะธัมเมหิ             จิตตัง  ยัสสะ  นะ กัมปะติ
      อะโสกัง  วิระชัง  เขมัง             เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
      เอตาทิสานิ  กัตวานะ                สัพพัตถะมะปะราชิตา
      สัพพัตถะ  โสตถิง  คัจฉันติ          ตันเตสัง  มังคะละมุตตะมันติ ฯ

               

                      ระตะนะสุตตัง
                ยานีธะ  ภูตานิ  สะมาคะตานิ
          ภุมมานิ  วา ยานิวะ  อันตะลิกเข
          สัพเพ  วะ ภูตา  สุมะนา  ภะวันตุ
          อะโถปิ  สักกัจะ  สุณันตุ  ภาสิตัง
          ตัสมา  หิ ภูตา  นิสาเมถะ  สัพเพ
          เมตตัง  กะโรถะ  มานุสิยา  ปะชายะ
          ทิวา  จะ รัตโต  จะ หะรันติ  เย  พะลิง
          ตัสมา  หิ เน  รักขะถะ  อัปปะมัตตา ฯ
                ยังกิญจิ  วิตตัง  อิธะ  วา หุรัง  วา
          สัคเคสุ  วา ยัง  ระตะนัง ปะณีตัง
          นะ  โน  สะมัง  อัตถิ  ตะถาคะเตนะ
          อิทัมปิ  พุทเธ  ระตะนัง  ปะณีตัง
          เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ
                ขะยัง  วิราคัง  อะมะตัง  ปะณีตัง
          ยะทัชฌะคา  สักยะมุนี  สะมาหิโต

มนต์พิธี - หน้าที่ 60
          นะ  เตนะ  ธัมเมนะ  สะมัตถิ  กิญจิ
          อิทัมปิ  ธัมเม  ระตะนัง  ปะณีตัง
          เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ
                ยัมพุทธะเสฏโฐ  ปะริวัณณะยี สุจิง
          สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ
          สะมาธินา  เตนะ  สะโม  นะ วิชชะติ
          อิทัมปิ  ธัมเม  ระตะนัง  ปะณีตัง
          เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ
                เย  ปุคคะลา  อัฏฐะ  สะตัง  ปะสัฏฐา
          จัตตาริ  เอตานิ  ยุคานิ  โหนติ
          เต  ทักขิเณยยา  สุคะตัสสะ  สาวะกา
          เอเตสุ  ทินนานิ  มะหัปผะลานิ
          อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง
          เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ
                เย สุปปะยุตตา  มะนะสา ทัฬเหนะ
          นิกกามิโน  โคตะมะสาสะนัมหิ
          เต  ปัตติปัตตา  อะมะตัง  วิคัยหะ
          ลัทธา  มุธา  นิพพุติง  ภุญชะมานา
          อิทัมปิ  สังเฆ  ระตะนัง   ปะณีตัง
          เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ
             
                ขีณัง  ปุราณัง  นะวัง  นัตถิ  สัมภะวัง
          วิรัตตะจิตตายะติเก  ภะวัสมิง
          เต  ขีณะพีชา  อะวิรุฬหิฉันทา
          นิพพันติ  ธีรา  ยะถายัมปะทีโป
          อิทัปมิ  สังเฆ  ระตะนัง  ปะณีตัง
          เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ
                ยานีธะ ภูตานิ  สะมาคะตานิ
          ภุมมานิ  วา ยานิวะ  อันตะลิกเข
          ตะถาคะตัง  เทวะมะนุสสะปูชิตัง
          พุทธัง  นะมัสสามะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 63
                ยานีธะ  ภูตานิ  สะมาคะตานิ
          ภุมมานิ  วา ยานิวะ อันตะลิกเข
          ตะถาคะตัง  เทวะมะนุสสะปูชิตัง
          ธัมมัง  นะมัสสามะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ
                ยานีธะ  ภูตานิ  สะมาคะตานิ
          ภุมมานิ  วา  ยานิวะ  อันตะลิกเข
          ตะถาคะตัง  เทวะมะนุสสะปูชิตัง
          สังฆัง  นะมัสสามะ  สุวัตถิ  โหตุ ฯ                  กะระณียะเมตตะสุตตัง
      กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ         ยันตัง  สันตัง  ปะทัง อะภิสะเมจจะ
สักโก  อุชู  จะ  สุหุชู  จะ               สุวะโจ  จัสสะ  มุทุ  อะนะติมานี
สันตุสสะโก จะ  สุภะโร จะ             อัปปะกิจโจ จะ  สัลละหุกะวุตติ
สันตินทริโย  จะ  นิปะโก  จะ            อัปปะคัพโภ กุเลสุ  อะนะนุคิทโธ
นะ จะ  ขุททัง  สะมาจะเร  กิญจิ         เยนะ  วิญญู  ปะเร  อุปะวะเทยยุง
สุขิโน  วา เขมิโน  โหตุ                  สัพเพ  สัตตา  ภะวันตุ  สุขิตัตตา

มนต์พิธี - หน้าที่ 64
เย เกจิ  ปาณะภูตัตถิ               ตะสา  วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา
ทีฆา วา  เย  มะหันตา วา           มัชฌิยา  รัสสะกา  อะณุกะถูลา
ทิฏฐา  วา เย  จะ อะทิฏฐา          เย  จะ ทูเร  วะสันติ  อะวิทูเร
ภูตา  วา สัมภะเวสี วา              สัพเพ  สัตตา  ภะวันตุ  สุขิตัตตา
นะ  ปะโร  ปะรัง นิกุพเพถะ         นาติมัญเญถะ  กัตถะจิ  นัง  กิญจิ
พยาโรสะนา  ปะฏีฆะสัญญา        นาญญะมัญญัสสะ  ทุกขะมิจเฉยยะ
มาตา  ยะถา  นิยัง  ปุตตัง           อายุสา  เอกะปุตตะมะนุรักเข
เอวัมปิ  สัพพะภุเตสุ               มานะสัมภาวะเย  อะปะริมาณัง
      เมตตัญจะ  สัพพะโลกัสมิง     มานะสัมภาวะเย  อะปะริมาณัง
อุทธัง  อะโธ  จะ ติริยัญจะ          อะสัมพาธัง อะเวรัง  อะสะปัตตัง
ติฏฐัญจะรัง  นิสินโน  วา            สะยาโน  วา  ยาวะตัสสะ  วิคะตะมิทโธ
เอตัง  สะติง  อะธิฏเฐยยะ           พรัหมะเมตัง  วิหารัง  อิธะมาหุ
ทิฏฐิญจะ  อะนุปะคัมมะ  สีละวา    ทัสสะเนนะ  สัมปันโน
กาเมสุ  วิเนยยะ  เคธัง               นะ หิ  ชาตุ  คัพภะเสยยัง  ปุนะเรตีติ ฯ

   

มนต์พิธี - หน้าที่ 65
                     ขันธะปะริตตะคาถา
      วิรูปักเขหิ  เม เมตตัง               เมตตัง  เอราปะเถหิ เม
      ฉัพยาปุตเตหิ  เม  เมตตัง            เมตตัง  กัณหาโคตะมะเกหิ  จะ
      อะปาทะเกหิ  เม  เมตตัง            เมตตัง  ทิปาทะเกหิ  เม
      จะตุปปะเทหิ  เม  เมตตัง             เมตตัง   พะหุปปะเทหิ เม
      มา มัง  อะปาทะโก  หิงสิ             มา มัง  หิงสิ  ทิปาทะโก
      มา มัง  จะตุปปะโก  หิงสิ            มา  มัง  หิงสิ  พะหุปปะโก
      สัพเพ  สัตตา  สัพเพ  ปาณา         สัพเพ ภูตา  จะ เกวะลา
      สัพเพ  ภัทรานิ  ปัสสันตุ             มา กิญจิ  ปาปะมาคะมา
อัปปะมาโณ  พุทโธ  อัปปะมาโณ   ธัมโม  อัปปะมาโณ  สังโฆ
ปะมาณะวันตานิ  สิริงสะปานิ  อะหิ  วิจฉิกา  สะตะปะที  อุณณานาภี
สะระพู  มูสิกา  กะตา  เม รักขา  กะตา  เม ปะริตตา  ปะฏิกกะมันตุ
ภูตานิ  โสหัง  นะโม  ภะคะวะโต  นะโม  สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง ฯ
               
               


    
                        โมระปะริตตัง
                อุเทตะยัญจักขุมา  เอกะราชา
                หะริสสะวัณโณ    ปะฐะวิปปะภาโส
          ตัง  ตัง  นะมัสสามิ  หะริสสะวัณณัง  ปะฐะวิปปะภาสัง
                ตะยัชชะ  คุตตา  วิหะเรมุ  ทิวะสัง
                เย พราหมะณา  เวทะคุ  สัพพะธัมเม
                เต  เม นะโม  เต จะ  มัง  ปาละยันตุ
                นะมัตถุ  พุทธานัง  นะมัตถุ  โพธิยา
                นะโม วิมุตตานัง  นะโม วิมุตติยา
          อิมัง โส ปะริตตัง  กัตวา  โมโร จะระติ  เอสะนา ฯ
                อะเปตะยัญจักขุมา  เอกะราชา
                หะริสสะวัณโณ  ปะฐะวิปปะภาโส
          ตัง ตัง  นะมัสสามิ  หะริสสะวัณณัง  ปะฐะวิปปะภาสัง

มนต์พิธี - หน้าที่ 67
                ตะยัชชะ คุตตา  วิหะเรมุ  รัตติง
                เย  พราหมะณา  เวทะคุ  สัพพะธัมเม
                เต เม  นะโม  เต จะ  มัง  ปาละยันตุ
                นะมัตถุ  พุทธานัง  นะมัตถุ  โพธิยา
                นะโม  วิมุตตานัง  นะโม  วิมุตติยา
          อิมัง โส ปะริตตัง  กัตวา  โมโร  วาสะมะกัปปะยีติ ฯ

            
                      วัฏฏะกะปะริตตัง
      อิตถิ  โลเก  สีละคุโณ              สัจจัง  โสเจยยะนุททะยา
      เตนะ  สัจเจนะ  กาหามิ             สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง
      อาวัชชิตวา ธัมมะพะลัง            สะริตวา ปุพพะเก  ชิเน
      สัจจะพะละมะวัสสายะ             สัจจะกิริยะมะกาสะหัง
      สันติ  ปักขา อะปัตตะนา           สันติ  ปาทา  อะวัญจะนา
      มาตา  ปิตา จะ  นิกขันตา          ชาตะเวทะ  ปะฏิกกะมะ
      สะหะ  สัจเจ  กะเต  มัยหัง         มะหาปัชชะลิโต  สิขี
      วัชเชสิ  โสฬะสะ  กะรีสานิ          อุทะกัง  ปัตวา  ยะถา  สิขี
      สัจเจนะ  เม สะโม  นัตถิ             เอสา  เม สัจจะปาระมีติ ฯ


                
      อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  วิชชาจะระณะ-
สัมปันโน  สุคะโต  โลกะวิทู  อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ
สัตถา  เทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวาติ  มะมัง  หิ โว  ภิกขะเว
อะนุสสะระตัง  ยัมภะวิสสะติ  ภะยัง  วา ฉัมภิตัตตัง วา  โลมะหังโส
วา โส  ปะหิยยิสสะติ โน เจ  มัง อะนุสสะเรยยาถะ  อะถะ
ธัมมัง  อะนุสสะเรยยาถะ 

มนต์พิธี - หน้าที่ 70
      สวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม  สันทิฏฐิโก  อะกาลิโก
เอหิปัสสิโก  โอปะนะยิโก  ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญญูหีติ  ธัมมัง  หิ
โว  ภิกขะเว อะนุสสะระตัง   ยัมภะวิสสะติ  ภะยัง  วา ฉัมภิตัตตัง  วา
โลมะหังโส  วา โส  ปะหิยยิสสะติ  โน เจ  ธัมมัง  อะนุสสะเรยยาถะ
อะถะ  สังฆัง  อะนุสสะเรยยาถะ
      สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน
ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  ยะทิทัง  จัตตาริ  ปุริสะยุคานิ
อัฏฐะ  ปุริสะปุคคะลา  เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  อาหุเนยโย
ปาหุเนยโย  ทักขิเณยโย  อัญชะลีกะระณีโย  อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง
โลกัสสาติ
    
                      อาฏานาฏิยะปะริตตัง
      วิปัสสิสสะ  นะมัตถุ                จักขุมันตัสสะ  สิรีมะโต
      สิขิสสะปิ  นะมัตถุ                 สัพพะภูตานุกัมปิโน
      เวสสะภุสสะ  นะมัตถุ              นหาตะกัสสะ  ตะปัสสิโน
      นะมัตถุ  กะกุสันธัสสะ             มาระเสนัปปะมัททิโน
      โกนาคะมะนัสสะ  นามัตถุ         วิปปะมุตตัสสะ  สัพพะธิ
      อังคีระสัสสะ  นะมัตถุ              สักยะปุตตัสสะ  สิรีมะโต
      โย  อิมัง  ธัมมะมะเทเสสิ            สัพพะทุกขาปะนูทะนัง
      เย จาปิ  นิพพุตา  โลเก             ยะถาภูตัง  วิปัสสิสุง
      เต ชะนา  อะปิสุณา                มะหันตา  วีตะสาระทา

มนต์พิธี - หน้าที่ 72
      หิตัง  เทวะมะนสสานัง             ยัง  นะมัสสันติ  โคตะมัง
      วิชชาจะระณะสัมปันนัง             มะหันตัง  วีตะสาระทัง ฯ
      (วิชชาจะระณะสัมปันนัง           พุทธัง  วันทามะ  โคตะมันติ)
          นะโม  เม สัพพะพุทธานัง      อุปปันนานัง  มะเหสินัง
      ตัณหังกะโร  มะหาวีโร             เมธังกะโร  มะหายะโส
      สะระณังกะโร  โลกะหิโต            ทีปังกะโร  ชุตินธะโร
      โกณฑัญโญ  ชะนะปาโมกโข        มังคะโล  ปุริสาสะโภ
      สุมะโน  สุมะโน  ธีโร                เรวะโต  ระติวัฑฒะโน
      โสภิโต  คุณะสัมปันโน             อะโนมะทัสสี  ชะนุตตะโม
      ปะทุโม  โลกะปัชโชโต              นาระโท วะระสาระถี
      ปะทุมุตตะโร  สัตตะสาโร          สุเมโธ  อัปปะฏิปุคคะโล
      สุชาโต  สัพพะโลกัคโค             ปิยะทัสสี  นะราสะโภ
      อัตถะทัสสี  การุณิโก               ธัมมะทัสสี  ตะโมนุโท
      สิทธัตโถ  อะสะโม  โลเก            ติสโส  จะ วะทะตัง  วะโร
      ปุสโส  จะ วะระโท  พุทโธ           วิปัสสี  จะ อะนูปะโม
      สิขี  สัพพะหิโต  สัตถา              เวสสะภู  สุขะทายะโก
      กะกุสันโธ  สัตถะวาโห              โกนาคะมะโน  ระณัญชะโห
      กัสสะโป  สิริสัมปันโน               โคตะโม  สักยะปุงคะโว ฯ
         
          นัตถิ  เม สะระณัง  อัญญัง       พุทโธ  เม สะระณัง  วะรัง
      เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                โหตุ  เต  ชะยะมังคะลัง
      นัตถิ เม  สะระณัง อัญญัง             ธัมโม เม  สะระณัง วะรัง
      เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                โหตุ  เต ชะยะมังคะลัง
      นัตถิ  เม สะระณัง  อัญญัง            สังโฆ  เม  สะระณัง  วะรัง
      เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ               โหตุ  เต ชะยะมังคะลัง ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 75
          ยังกิญจิ  ระตะนัง  โลเก             วิชชะติ  วิวิธัง  ปุถุ
      ระตะนัง  พุทธะสะมัง  นัตถิ             ตัสมา  โสตถี  ภะวันตุ  เต
      ยังกิญจิ  ระตะนัง  โลเก                  วิชชะติ  วิวิธัง  ปุถุ
      ระตะนัง  ธัมมะสะมัง  นัตถิ             ตัสมา  โสตถี  ภะวันตุ เต
      ยังกิญจิ  ระตะนัง  โลเก                 วิชชะติ  วิวิธัง  ปุถุ
      ระตะนัง  สังฆะสะมัง  นัตถิ             ตัสมา  โสตถี  ภะวันตุ เต ฯ
          สักกัตวา    พุทธะระตะนัง          โอสะถัง  อุตตะมัง  วะรัง
      หิตัง  เทวะมะนุสสานัง                  พุทธะเตะเชนะ  โสตถินา
      นัสสันตุปัททะวา  สัพเพ               ทุกขา  วูปะสะเมนตุ เต
      สักกัตวา  ธัมมะระตะนัง                โอสะถัง  อุตตะนัง  วะรัง
      ปะริฬาหูปะสะมะนัง                   ธัมมะเตเชนะ  โสตถินา
      นัสสันตุปัททะวา  สัพเพ               ภะยา  วูปะสะเมนตุ  เต
      สักกัตวา สังฆะระตะตัง                 โอสะถัง  อุตตะมัง  วะรัง
      อาหุเนยยัง  ปาหุเนยยัง                  สังฆะเตเชนะ  โสตถินา
      นัสสันตุปัททะวา  สัพเพ                โรคา  วูปะสะเมนตุ  เต ฯ
         

มนต์พิธี - หน้าที่ 76
            
                     อังคุลิมาละปะริตตัง
      ยะโตหัง  ภะคินิ  อะริยายะ  ชาติยา  ชาโต  นาภิชานามิ
สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา  โวโรเปตา ฯ  เตนะ  สัจเจนะ  โสตถิ  เต
โหตุ  โสตถิ  คัพภัสสะ ฯ
      ยะโตหัง  ภะคินิ  อะริยายะ  ชาติยา  ชาโต  นาภิชานามิ
สัญจิจจะ  ปาณัง  ชีวิตา  โวโรเปตา ฯ เตนะ  สัจเจนะ  โสตถิ  เต
โหตุ  โสตถิ  คัพภัสสะ ฯ
      ยะโตหัง  ภะคินิ  อะริยายะ  ชาติยา  ชาโต  นาภิชานามิ
สัญจิจจะ  ปาณัง  ชีวิตา  โวโรเปตา ฯ  เตนะ  สัจเจนะ  โสตถิ เต
โหตุ  โสตถิ  คัพภัสสะ ฯ

               

                         โพชฌังคะปะริตตัง
          โพชฌังโค  สะติสังขาโต         ธัมมานัง  วิจะโย  ตะถา
      วิริยัมปีติปัสสัทธิ-                     โพชฌังคา  จะ  ตะถาปะเร
      สะมาธุเปกขะโพชฌังคา               สัตเตเต  สัพพะทัสสินา
      มุนินา  สัมมะทักขาตา                ภาวิตา  พะหุลีกะตา
      สังวัตตันติ  อะภิญญายะ               นิพพานายะ  จะ  โพธิยา
      เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                โสตถิ  เต โหตุ  สัพพะทา ฯ
          เอกัสมิง  สะมะเย  นาโถ          โมคคัลลานัญจะ  กัสสะปัง
      คิลาเน  ทุกขิเต  ทิสเว                 โพชฌังเค  สัตตะ  เทสะยิ
      เต  จะ  ตัง  อะภินันทิตา                โรคา  มุจจิงสุ  ตังขะเณ
      เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                โสตถิ  เต โหตุ  สัพพะทา ฯ
          เอกะทา  ธัมมะราชาปิ             เคลัญเญนาภิปีฬิโต
      จุนทัตเถเรนะ  ตัญเญวะ               ภะณาเปตวานะ  สาทะรัง
      สัมโมทิตวา  จะ  อาพาธา              ตัมหา  วุฏฐาสิ  ฐานะโส
      เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                โสตถิ เต  โหตุ  สัพพะทา ฯ
          ปะหีนา  เต จะ  อาพาธา          ติณณันนัมปิ  มะเหสินัง
      มัคคาหะตะกิเลสา  วะ                 ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง
      เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                 โสตถิ เต  โหตุ  สัพพะทา ฯ                  อะภะยะปะริตตัง
                ยันทุนนิมิตตัง    อะวะมังคะลัญจะ
          โย  จามะนาโป   สะกุณัสสะ  สัทโธ
          ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง  อะกันตัง
          พุทธานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุ ฯ
                ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ
          โย  จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท
          ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง  อะกันตัง
          ธัมมานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุ ฯ
                ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ
          โย จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท
          ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง  อะกันตัง
          สังฆานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 79
                     เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
          ทุกขัปปัตตา  จะ นิททุกขา        ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา
      โสกัปปัตตา จะ นิสโสกา                โหนตุ  สัพเพปิ  ปาณิโน
      เอตตาวะตา  จะ อัมเหหิ               สัมภะตัง  ปุญญะสัมปะทัง
      สัพเพ  เทวานุโมทันตุ                   สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
      ทานัง  ทะทันตุ  สัทธายะ               สีลัง  รักขันตุ  สัพพะทา
      ภาวะนาภิระตา  โหนตุ                  คัจฉันตุ  เทวะตาคะตา ฯ
          สัพเพ  พุทธา  พะลัปปัตตา        ปัจเจกานัญจะ  ยัง พะลัง
      อะระหันตานัญจะ  เตเชนะ            รักขัง  พันธามิ  สัพพะโส ฯ
      
                         
                   มงคลจักรวาฬใหญ่
          สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิมะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะปุญญาธิ-
การัสสะ  สัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะ  ทวัตติงสะมะหาปุริสะลักขะณานุภาเวนะ อะสีตยา-
นุพยัญชะนานุภาเวนะ  อัฏฐุตตะระสะตะมังคะลานุภาเวนะ ฉัพพัณณะ-
รังสิยานุภาเวนะ  เกตุมาลานุภาเวนะ  ทะสะปาระมิตานุภาเวนะ  ทะสะอุปะ-
ปาระมิตานุภาเวนะ ทะสะปะระมัตถะปาระมิตานุภาเวนะ  สีละสะมาธิ-
ปัญญานุภาเวนะ  พุทธานุภาเวนะ  ธัมมานุภาเวนะ  สังฆานุภาเวนะ  เตชา-
นุภาเวนะ  อิทธานุภาเวนะ  พะลานุภาเวนะ  เญยยะธัมมานุภาเวนะ  จะตุ-
ราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ  นะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะ
อัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะ  อัฏฐะสะมาปัตติยานุภาเวนะ  ฉะฬะภิญญา-

มนต์พิธี - หน้าที่ 85
นุภาเวนะ  จะตุสัจจะญาณานุภาเวนะ    ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ
สัพพัญญุตะญาณานุภาเวนะ  เมตตากะรุณามุทิตาอุเปกขานุภาเวนะ
สัพพะปะริตตานุภาเวนะ  ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ  ตุยหัง  สัพ-
พะโรคะโสกุปัททะวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา  วินัสสันตุ  สัพพะ-
อันตะรายาปิ  วินัสสันตุ  สัพพะสังกัปปา  ตุยหัง  สะมิชฌินตุ  ทีฆายุตา
ตุยหัง  โหตุ  สะตะวัสสะชีเวนะ  สะมังคิโก  โหตุ  สัพพะทา ฯ  อากาสะ -
ปัพพะตะวะนะภูมิคังคามะหาสะมุททา  อารักขะกา  เทวะตา  สะทา
ตุมเห  อะนุรักขันตุ ฯ
          ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง          รักขันตุ  สัพพะเทวะตา
      สัพพะพุทธานุภาเวนะ                สะทา  โสตถี  ภะวันตุ  เต
      ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง                รักขันตุ  สัพพะเทวะตา
      สัพพะธัมมานุภาเวนะ                 สะทา  โสตถี  ภะวันตุ  เต
      ภะวะตุ  สัพพะมังคะลัง                รักขันตุ  สัพพะเทวะตา
      สัพพะสังฆานุภาเวนะ                สะทา  โสตถี  ภะวันตุ  เต ฯ
          นักขัตตะยักขะภูตานัง            ปาปัคคะหะนิวาระณา
      ปะริตตัสสานุภาเวนะ                 หันตวา เตสัง  อุปัททะเว
      นักขัตตะยักขะภูตานัง                ปาปัคคะหะนิวาระณา
      ปะริตตัสสานุภาเวนะ                 หันตวา  เตสัง  อุปัททะเว
      นักขัตตะยักขะภูตานัง                ปาปัคคะหะนิวาระณา
      ปะริตตัสสานุภาเวนะ                 หันตวา  เตสัง  อุปัททะเว ฯ
      อิติปิ โส  ภะคะวา  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  วิชชาจะระณะ-
สัมปันโน  สุคะโต  โลกะวิทู  อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ  สัตถา
เทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวาติ ฯ
      สวากขาโต A
ปุญญักเขตตัง  โลกัสสาติ ฯ
                พาหุง  สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
          ค รีเมขะลัง  อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
          ทานาทิธัมมะวิธินา  ชิตะวา  มุนินโท
          ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ ฯ
                มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
          โฆรัมปะนาฬะวะมักขะมะถัทธะยักขัง
          ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
          ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
                นาฬาคิริง  คะชะวะรัง  อะติมัตตะภูตัง
          ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ  สุทารุณันตัง
          เมตตัมพุเสกะวิธินา  ชิตะวา  มุนินโท
          ตันเตชะสา  ภะวะตุ เต  ชะยะมังคะลานิ ฯ
                อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
          ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
          อิทธีภิสังขะตะมะโน  ชิตะวา  มุนินโท
          ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ ฯ
                กัตวานะ  กิฏฐะมุทะรัง  อิวะ คัพภินียา
          จิญจายะ  ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ

มนต์พิธี - หน้าที่ 130
          สันเตนะ  โสมะวิธินา ชิตะวา  มุนินโท
          ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ ฯ
                สัจจัง  วิหายะ  มะติสัจจะกะวาทะเกตุง
          วาทาภิโรปิตะมะนัง  อะติอันธะภูตัง
          ปัญญาปะทีปะชะลิโต  ชิตะวา  มุนินโท
          ตันเตชะสา ภะวะตุ เต  ชะยะมังคะลานิ ฯ
                นันโทปะนันทะภุชะคัง  วิพุธัง  มะหิทธิง
          ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ  ทะมาปะยันโต
          อิทธูปะเทสะวิธินา  ชิตะวา  มุนินโท
          ตันเตชะสา  ภะวะตุ เต  ชะยะมังคะลานิ ฯ
                ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
          พรัหมัง  วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
          ญาณาคะเทนะ  วิธินา  ชิตะวา มุนินโท
          ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เต  ชะยะมังคะลานิ ฯ
                เอตาปิ  พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา
          โย วาจะโน  ทินะทิเน  สะระเต  มะตันที
          หิตวานะเนกะวิวิธานิ  จุปัททะวานิ
          โมกขัง สุขัง  อะธิคะเมยยะ  นะโร  สะปัญโญ ฯ

มนต์พิธี - หน้าที่ 131
          มะหาการุณิโก  นาโถ                หิตายะ  สัพพะปาณินัง
      ปูเรตวา  ปาระมี  สัพพา                 ปัตโต  สัมโพธิมุตตะมัง
      เอเตนะ  สัจจะวัชเชนะ                   โหตุ  เต  ชะยะมังคะลัง ฯ
          ชะยันโต  โพธิยา มูเล                สักยานัง  นันทิวัฑฒะโน
      เอวัง  ตวัง  วิชะโย โหหิ                  ชะยัสสุ  ชะยะมังคะเล
      อะปะราชิตะปัลลังเก                     สีเส  ปะฐะวิโปกขะเร
      อะภิเสเก  สัพพะพุทธานัง               อัคคัปปัตโต  ปะโมทะติ ฯ
      สุนักขัตตัง สุมังคะลัง                    สุปะภาตัง  สุหุฏฐิตัง
      สุขะโณ  สุมุหุตโต  จะ                   สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ
      ปะทักขิณัง  กายะกัมมัง                  วาจากัมมัง  ปะทักขิณัง
      ปะทักขิณัง  มะโนกัมมัง                  ปะณิธี เต  ปะทักขิณา
      ปะทักขิณานิ  กัตวานะ                   ละภันตัตเถ  ปะทักขิเณ ฯ