Loader

พระนารายณ์อวตาร ปางที่ 5 วามนาวตาร

Started by ศรีเคารีปุตรายะ, August 26, 2011, 18:39:14

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ผมขอเล่าเรื่องต่อจากพี่กาลิทัสนะคับ

   เมื่อพระนรสิงหาวตารสังหารหิรัณยกศิปุตายไปแล้ว พระนารายณ์จึงทรงสถาปนาให้ประหลาทขึ้นเป็นกษัตริย์แทน ต่อมาประหลาทมีโอรสนามว่า วิโรจัน ซึ่งวิโรจันเองก็มีความศรัทธาในองค์พระนารายณ์เหมือนกับบิดา ถึงกับออกบำเพ็ญตบะ จนได้บารมีแก่กล้า ร้อนถึงพระอินทร์เห็นเหตุการณแล้วเกรงว่าจะเป็นภัยแก่ตน จึงสังหารวิโรจันด้วยวัชระตายไปเสีย แต่วิโรจันมีโอรสองค์หนึ่ง นามว่า พลี ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แทนบิดาที่สิ้นไป ฝ่ายฤาษีศุกระจารยะคิดแค้นที่ศิษย์ของตนโดนพระนารายณ์สังหาร ทั้งหิรัณยากษะและหิรัณยกศิปุซึ่งเป็นศิษย์ของตนก็โดนสังหาร จึงยุยงให้ท้าวพลีทำพิธีกรรมเสริมอำนาจ จนได้บารมีมากมาย ท้าวพลีจึงยกทัพขึ้นไปบนสรรค์ทำสงครามกับพระอินทร์จนได้ชัยชนะ
   
   ฝ่ายพระอินทร์และเหล่าเทวดาเมื่อพ่ายแพ้แก่ท้าวพลีจึงไปขอความช่วยเหลือจากพระนารายณ์ พระนารายณ์ทรงรับปากว่าจะช่วยเหล่าเทวดา จึงแบ่งภาคลงมาเกิดเป็นโอรสของพระกัศยปเทพบิดรกับนางอทิติเทพมารดา มีนามว่า วามน เพราะมีกายเตี้ยแคระ
   วันหนึ่ง ท้าวพลีได้กระทำพิธียัญญกรรมอย่างหนึ่ง โดนมีการแจกทานด้วย พราหมณ์น้อยวามนจึงไปร่วมพิธีด้วย แล้วเอ่ยขอเพียงที่ดินสามก้าวย่าง ท้าวพลีนั้นก็จะให้ดังประสงค์ แต่ฤาษีศุกระจารยะนั้นรู้ด้วยญาณว่า วามนพราหมณ์นั้นไม่ใช่พราหมณ์ธรรมดา แต่เป็นพระนารายณ์อวตารมา จึงแปลงกายไปขวางทางน้ำไหล ไม่ให้น้ำไหลจากเต้าน้ำทักษิโณทกที่จะเทยกแผ่นดินสามก้าวย่างให้แก่วามนพราหมณ์
   ฝ่ายวามนพราหมณ์ เมื่อเห็นเช่นนั้น จึงนำเอาก้านหญ้าคาแทงเข้าไปในรูเต้าน้ำ โดนตาของฤาษีศุกระจารยะๆทนไม่ไหวจึงหลบออกมา ฤาษีศุกระจารยะจึงบอดไปข้างหนึ่งนับแต่นั้น เมื่อท้าวพลีเทน้ำทักษิโณทกแล้ว พราหมณ์วามนจึงกลับคืนเป็นพระนารายณ์ดังเดิม แล้วกระทำ "ตรีวิกรม" หรือ "ย่างสามขุม" โดยทรงขยายร่างให้ใหญ่เท่าจักรวาล แล้วย่างก้าวแรกเหยียบหมดทั้งผืนโลก ก้าวที่สองย่างเหยียบสวรรค์ เพียงสองก้าวของพระองค์ก็ทรงได้ทั้งสวรรค์ทั้งโลกมนุษย์กลับคืนมา
   จากนั้นพระนารายณ์จึงถามว่า จะให้พระองค์วางพระบาทอีกก้าวที่ใด ท้าวพลีจึงขอให้พระนารายณ์วางพระบาทบนศีรษะของตน พระนารายณ์ทรงชื่มชมในความศรัทธาของท้าวพลี จึงให้พรว่า เมื่อทรงวางพระบาทบนศีรษะของท้าวพลีแล้ว ให้ท้าวพลีนั้นมีอายุยืน และไปอยู่ในแดนบาดาล รวมถึงทรงสรรเสริญว่า ท้าวพลีนั้นเป็นสาวกของพระองค์อีกด้วย และเมื่อถึงวันหนึ่งท้าวพลีจะได้มาเป็นใหญ่ ปกครองทั้งสวรรค์และโลกอีกครั้งหนึ่ง
   เรื่องก็จบลงด้วยประการฉะนี้

   ผิดถูกอย่างไรก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคับ ^^

   โอม นะโม ภควะเต วาสุเทวายะ
                     
                    Jai Maa Adhi Shakti
                     जय माँ आधी शक्ति