Loader

บทภชันของวัดแขกสีลม

Started by TOPTEN, September 07, 2010, 21:30:01

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

คือผมอยากทราบว่าบทภชันเหล่านี้เราสามารถนำมาเป็นบทสวดมนต์  แต่ไม่ได้ร้องทีละวรรค  แล้วร้องตามแบบวัดแขกนะครับ  แต่จะเอามาสวดเป็นบทสวดมนตต์สวดที่เดียวที่บ้านได้หรือไม่ครับ


[HIGHLIGHT=#000000]GURU STOTRAM

(สรรเสริญ คุรุเทพ) [/HIGHLIGHT]

[HIGHLIGHT=#000000]โอม กุรุ พรัหมมา กุรุ วิษณุ

กุรุ เดโว มเหศวรา

กุรุ ซักชัท ปารัม พรัหมมา

ตัสไม ศรี กุรุ เวนะมะฮา [/HIGHLIGHT][HIGHLIGHT=#000000]GANAPATHI NAMAVALI

(พระพิฆเณศร์)

[/HIGHLIGHT]

[HIGHLIGHT=#000000]กาเนชา ชารานัม ชารานัม กาเนชา

เจ กาเนชา (3x) ปาฮีมัม

เจ กาเนชา (3x) รักชามัม [/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#000000]MURUGAN NAMAVALI

(พระขันธกุมาร) [/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#000000]ศรี มุรุกา เจยะ มุรุกา

เจยะ เจยะ มุรุกา ศรี มุรุกา

วาซุ ทานิล เมนไม เปรา

นัน วาซิยายิ กัตตุม วาดิเวลา

ธีรามุม วีรามุม นาน เปราเว

ธีรูวารัล ปูริไว ธีรุมุรุกา

อนุทินัม อุนไน ปาดิทาเว

อารุล ปูริไว ธีรุ อรุ มุรุกา

อรุทัล ธันไน ธันทิดูไว

เวรุ ธูไน อิลไล เวลาวาเน

กัตติยาดู เปราเว วาซทิดูเวน

กันดา มุรุกา กัตติเวลา

เนนชัม วานากือ อุรุกาโด

เนนชัม กานินธือ วาราโย

ทิรุวารัล ธาราเว วารุวาเย

ธีรุมุรุกา นี วารุวาเย

เวลายุม มาลิลายุม วานากิดูเวน

เวกาไม วานดือ อารุล ธารุไว [/HIGHLIGHT]

[HIGHLIGHT=#000000]OM SIVA NAMAVALI

(พระศิวะ)

[/HIGHLIGHT]

[HIGHLIGHT=#000000]โอม นามา ศิวายา ศิวายา นามา โอม

ศิวายา นามา โอม

ศิวะ ศิวะ ศิวะ ศิวะ, ศิวายา นามา โอม

ฮารา ฮารา ฮารา ฮารา, ฮารายา นามาโอม [/HIGHLIGHT]


[HIGHLIGHT=#000000]HAHA MARIAMMAN NAMAVALI

(พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี)

[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#000000]โอม ศักติ โอม ศักติ มารีอัมมา

โองการา โปรูเล มารีอัมมา

อุนไน วานากิดัม อุททามารกึล

อุรากิล อุยาทิดา เสทิดูไว

วารุมายุม พินิจยายุม ออตติตูไว

วาซวิล นาลาเม วาซากิดูไว

นัททิล นาลานกัล สิรันทิดาเว

นัลลารุล ธันไน นัลกิดูไว

แบงคอก วาซัม มารีอัมมา

บักธารกาลัย กัปปัย มหา มารีอัมมา

การุไนไย โปซฮินทิดัม มารีอัมมา

กัตติยาดู ทันทิดา วารัม อัมมา

มังกาลา นายากี มารีอัมมา

มังกาลัม อรุลไว มหา มารัอัมมา [/HIGHLIGHT][HIGHLIGHT=#000000]NARAYANAN NAMAVALI

(พระนารายณ์-พระแม่ลักษมีเทวี)

[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#000000]นารายานา นะโม นารายานา นะโม (2x)

โกวินดา ฮาริ โกวินดา ฮาริ (2x)

ธูนิลลัม อิรัปปัน ธูรัมบิลัม อิรัปปัน

ธูยาวัน โจติ นารายานัน

อาวัน อานิลัม อิรัปปัน เพนนิลัม อิรัปปัน

อานันดา โจติ นารายานัน (นารายานา....)

นามาไท เกตตัล เชมาไท ทารุวัน

นันดา โกปาลัน นารายานัน

อาวัน มามาไน อิรัปปัร วามาไน อิรัปปัน

มาดาวัน โจติ นารายานัน (นารายานา...)

กักกัม โทซิลัย นกไก กอนดา

กันนัน โจติ นารายานัน

นัม วักกัม มานามัม อาวาไน ซารธัล

นัล วาซไว ทารุวัน นารายานัน(นารายานา...) [/HIGHLIGHT]

[HIGHLIGHT=#000000]SRI SITHARAMAN NAMAVALI

(พระราม-พระแม่สีดา)

[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#000000]รามา จายัม ศรี รมาม จายัม

รามาไน นิไนตัล เยธู บายัม

เจยะ เจยะ รามา สีตา รามา

สีตา รามา เจยะ เจยะ รามา

สีตา เดวีเยน มานนาวานาม

เองกัล ซินได วาซัม เกซาวานัม

ธุนบา เมลลาม อมวาน ธูได ธิดูวาน

นัม ธูไน อิรูนเด มานไม กัตติดูวาน

อินไนกาไล อาวาน ธาดูธิดูวาน

อินบาไม วานดารุล ธันธิดูวาน

เองกัล ปันดารี นาธาน ปารานธามาน

บารธากาลิน มานาธิล อาวาน นามัม [/HIGHLIGHT]

[HIGHLIGHT=#000000]GOPALAN NAMAVALI

(พระกฤษณะ-พระแมราธา)

[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#000000]โกวินดา โกปาลา

โกกูลา นันดานา โกปาลา

เวนุ วิโลลา โกปาลา

วิจายา โกปาลา โกปาลา

ราธา กฤษณธ โกปาลา

ราธา รามานา โกปาลา

มูราลี โลลา โกปาลา

นันดา มุกุนดา โกปาลา

ยะโวได บาลา โกปาลลา

โกมาลา วาซานา โกปาลา

ปูรานา ปูรุชา โกปาลา

ปุนยี มูรเต โกปาลา

กานากัม บาราธารา โกปาลา

กาตารูล วาเย โกปาลา [/HIGHLIGHT]


[HIGHLIGHT=#000000]IYYAPPAN NAMAVALI

(พระสวามิ อัยยัปปา) [/HIGHLIGHT][HIGHLIGHT=#000000]ซารานัม อัยยัปปา สวามี ซารานัม อัยยัปปาล

ซารานัม อาไซตัล อาวาร์ โอดิ วารุวาร์

อักชาน โกวิลิล สวามี อาราซัน อานาวาร์

กัมมาน กูดิยีล อาวาร์ อาดิไม ยานาวาร์

กูลาธือ ปูไซเยลา สวามี กูซานได อานาวาร์

กุมปิดู วอรกือ อาวาร์ ธิวามานาวาร์

เอริเมริเยล สวามี ธรรมะ ศาสตรา

เองกัลลุกเคลลัม อาวาร์ กนานา ศาสตรา

กันดา มาไลเยลา สวามี โจติ โซรูบัน

ซาบารี มาไลเยลา สวามี กนานา โซรูบัน [/HIGHLIGHT]

[HIGHLIGHT=#000000]สรรเสริญองค์เทวะ

[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#000000]นะมะ ปาระวะตี ปะตะเย

ฮารา ฮารา มหา เดวา

เธนนา ดูไดยา สิวาเนห์ โปห์ตรี

เอนแนท ทาวากุม อิไรวาห์ โปห์ตรี
นะมะ ปาระวะตี ปะตะเย

ฮารา ฮารา มหา เดวา เธนนา ดูไดยา สิวาเนห์ โปห์ตรี [/HIGHLIGHT]


[HIGHLIGHT=#000000]เอนแนท ทาวากุม อิไรวาห์ โปห์ตรี [/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#000000]
โอม ศักติ โอม, ศักติโอม, ศักติ โอม (4x)

[/HIGHLIGHT]


[HIGHLIGHT=#000000] [/HIGHLIGHT]

การสวดมนต์บูชาเทพนั้น  จะสวดมนต์บทไหนก็ได้  กี่รอบก็ได้   สำหรับการสวดบทภชันของวัดแขก  สวดแบบธรรมดาที่บ้านก็ได้  ไม่จำเป็นต้องเหมือนในวัดแขก  เพราะเราสวดถวายท่านด้วยความศรัทธา  ท่านสามารถรับรู้ได้คับ