Loader

อยากทราบเกี่ยวกับประวัติพระแม่มารีอัมมันค่ะ

Started by Baitoeysky, July 01, 2014, 07:53:17

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ใครพอจะมีประวัติพระแม่มารีอัมมันบ้างค่ะ
วิธีการบูชาพระแม่ ใครพอจะทราบบ้างค่ะ
ขอคำแนะนำจากผู้รู้ด้วยค่ะ