Loader

ภาพบรรยากาศพิธีบูชาเนื่องในงานคเณศจตุรถี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (๑๙ ก.ย. ๕๕)

Started by อักษรชนนี, September 20, 2012, 00:42:53

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

สวัสดีสมาชิกชาว HinduMeeting ทุกท่านครับ

            ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับพิธีบูชาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์พระคเณศ  (คเณศจตุรถี) ที่จัดโดยวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งในโอกาสนี้ทางเว็บ HinduMeeting ของเรา ได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูงจากทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ที่อนุญาตให้ทีมงานของเว็บได้เข้าไปบันทึกภาพพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ออกมาเผยแพร่ให้สมาชิกและสานุศิษย์ทุกคนได้ร่วมชื่นชมภาพบรรยากาศอันเป็นมงคลดังกล่าว

            โอกาสนี้กระผมนายอักษรชนนี ในนามตัวแทนของทีมงานเว็บมาสเตอร์ และสมาชิกชาว www.HinduMeeting.com ทุกคน ขอกราบขอบพระคุณ คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล ตลอดจนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีทุกท่าน ที่ได้ให้ความกรุณาและอำนวยความสะดวกแก่เว็บ HinduMeeting ในการบันทึกภาพพิธีบูชาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์พระคเณศ ประจำปี ๒๕๕๕ ของทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวีเป็นอย่างดีครับ

.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

                สำหรับพิธีบูชาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์พระคเณศ  (คเณศจตุรถี) ที่จัดโดยวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ นั้น แบ่งพิธีบูชาออกเป็น ๒ ช่วง คือ พิธีบูชาเช้า เริ่มในเวลา ๐๙.๐๐ น. และพิธีบูชาเย็น เริ่มในเวลา ๑๗.๓๐ น.

             ในพิธีบูชาเช้า เริ่มจากพราหมณ์ประกอบพิธีสถาปนากลัศ และ
ประกอบพิธีบูชาไฟโหมกูณฑ์ หรือพิธีโฮมัม ซึ่งพิธีนี้ถือเป็นหนึ่งในพิธีบูชาพระเป็นเจ้าของทางศาสนาฮินดู โดยมีการนำสิ่งของต่างๆ ตั้งแต่ไม้ สมุนไพร ธัญพืช ดอกไม้ น้ำมันเนย ขนม ผลไม้ต่างๆ ตลอดจนพัสตราภรณ์ ลงไปเผาในกองกูณฑ์ที่ลุกโชนด้วยไฟ อันถือเป็นการถวายเครื่องบูชาผ่านทางพระอัคนีไปสู่พระเป็นเจ้าองค์ที่เราประกอบพิธีบูชา โดยในแต่ละขั้นตอนพราหมณ์ก็จะสาธยายพระเวทและมนตรากำกับไปด้วยตลอดทั้งพิธี
.

.

.

.

.
ความงดงามของเทวรูปองค์พระคเณศ ที่ประดิษฐานเป็นประธานในปะรำพิธี
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.

.
พราหมณ๋ประกอบพิธีบูชาและสถาปนากลัส
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.

.

พิธีโฮมัมบูชาองค์พระคเณศ
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.
ถวายสิ่งของเครื่องบูชาต่างๆลงไปในกองกูณฑ์
.

.
ถวายไฟบูชาที่หน้าเตากูณฑ์
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.
พราหมณ์ถวายไฟบูชาที่หน้าหม้อกลัศและเทวรูปองค์พระคเณศ
.

.
สานุศิษย์และผู้ศรัทธาที่มาร่วมพิธีในภาคเช้า

WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

                  หลังจากประกอบพิธีโฮมัมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  คณะพราหมณ์ได้มอบของเทวประสาทให้แก่เจ้าภาพ และผู้ที่ให้การสนับสนุนการประกอบพิธีบูชาในรอบเช้า ซึ่งถือเป็นพิธีการในลำดับท้ายสุด
.

.

.

.

พราหมณ์มอบของเทวประสาทให้แก่เจ้าภาพ และเจิมให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานทุกคน
.

.

ผู้ที่ศรัทธาในองค์พระคเณศ ยังคงเดินทางมาสักการะที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

                 ในส่วนของพิธีบูชาช่วงเย็น ซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. คณะพราหมณ์ได้ประกอบพิธีโหมกูณฑ์บูชาไฟ (โฮมัม) เหมือนกับที่ประกอบพิธีในช่วงเช้า นอกจากนี้ยังมีการสวดสรรเสริญพระคเณศ และการสรงน้ำเทวรูปพระคเณศหินดำภายในอุโบสถ
.

.

.

.

.
พิธีบูชาในช่วงเย็นของวันที่ ๑๙ ก.ย. ๕๕
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.

.
พิธีสรงน้ำองค์พระคเณศภายในอุโบสถ
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.
ถวายการสรงเทวรูปพระคเณศด้วยน้ำชนิดต่างๆ
.

.
หลังจากเสร็จพิธีสรงน้ำแล้ว พราหมณ์ได้ถวายเครื่องทรงแด่เทวรูปองค์พระคเณศอย่างงดงาม
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

                   และแล้วก็ถึงเวลาที่เหล่าสานุศิษย์ทุกคนรอคอย นั่นก็คือการแห่เทวรูปพระคเณศออกจากวัดพระศรีมหาอุมาเทวี เคลื่อนขบวนไปตามแนวถนนปั้น เพื่อให้สานุศิษย์ได้สักการะอย่างใกล้ชิด โดยขบวนแห่เทวรูปเคลื่อนออกจากซุ้มโคปุระทางฝั่งถนนปั้น ในเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. ซึ่งแม้จะต้องรอเป็นเวลานาน แต่ดวงใจทุกดวงของบรรดาสานุศิษย์ก็พร้อมที่จะถวายการต้อนรับขบวนแห่ อันเปรียบเสมือนหนึ่งขบวนเสด็จของพระเป็นเจ้าที่มาประทานพรให้แก่พวกเขา
.

.
ภายในปะรำพิธีได้เตรียมพร้อมสำหรับอัญเชิญองค์พระคเณศออกแห่ในเส้นทางถนนปั้น
.

.

.

.
เหล่าสานุศิษย์ที่รอรับขบวนแห่องค์พระคเณศอยู่บริเวณภายนอกวัด
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.
พราหมณ์ประกอบพิธีบูชาก่อนอัญเชิญเทวรูปองค์พระคเณศออกสู่ถนนปั้น
.

.

.
ขบวนอัญเชิญเทวรูปองค์พระคเณศแห่ออกไปตามเส้นทางถนนปั้น
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.
ตลอดเส้นทางที่ขบวนแห่เคลื่อนผ่าน นอกจากจะมีสานุศิษย์มาเฝ้ารอสักการะองค์พระคเณศแล้ว
บางส่วนยังมีการตั้งโต๊ะสำหรับบูชาในโอกาสพิเศษนี้ด้วย
.
.
***คลิปขบวนแห่องค์พระคเณศในเส้นทางถนนปั้น เมื่อคืนวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕***
.

http://www.youtube.com/v/mHp3LY1Frqw
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

                 เมื่อขบวนแห่มากลับมาถึงหน้าวัด ก็จะหยุดขบวนที่หน้าซุ้มโคปุระทางทิศตะวันออก เพื่อทำพิธีบูชาและทุ่มมะพร้าว ก่อนที่จะอัญเชิญเทวรูปพระคเณศกลับเข้าสู่ภายในบริเวณวัด ซึ่งเมื่อขบวนกลับเข้าสู่ภายในวัดแล้ว ก็จะทำการแห่เวียนรอบอุโบสถสามรอบ จากนั้นจึงมีพิธีมอบของเทวะประสาทให้แก่เจ้าภาพและผู้ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดพิธีบูชาในช่วงเย็น อันถือเป็นพิธีการในลำดับสุดท้ายของพิธีบูชาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์พระคเณศ (คเณศจตุรถี) ประจำปี ๒๕๕๕ ของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี
.

.

.
อัญเชิญเทวรูปองค์พระคเณศแห่รอบอุโบสถสามรอบ
.

.
หลังจากอัญเชิญเทวรูปองค์พระคเณศเข้าประดิษฐานในปะรำพิธีตามเดิมแล้ว
พราหมณืได้ถวายไฟบูชาที่หน้าเทวรูป

.

.
สื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์ให้ความสนใจมาทำข่าวงานคเณศจตุรถี
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

ปิดท้ายด้วยภาพอันเป็นมงคลที่ทางทีมงานตั้งใจนำมาฝากให้กับสมาชิก HM
.
ได้ร่วมกันชื่นชมบารมีเทวรูปองค์พระคเณศแห่งวัดพระศรีมหาอุมาเทวี

.
.


.

.

.

เนื่องในโอกาสเทศกาลคเณศจตุรถี ประจำปี ๒๕๕๕
นายอักษรชนนี ในนามทีมงานเว็บมาสเตอร์ ขออัญเชิญเทวะบารมีแห่งองค์พระคเณศ
โปรดทรงบันดาลประทานพรให้เพื่อนสมาชิก HM ทุกท่านมีความสุข
คิดหวังสิ่งใดในทางที่ถูกที่ควรก็ขอให้สำเร็จดังหวัง 
ปราศจากทุกข์ภัยไข้เจ็บ ประสบความสำเร็จในชีวิตและการงาน
ทั้งกอรปด้วยกำลังสติปัญญาอันจะนำชีวิตไปในหนทางแห่งความผาสุกสวัสดีโดยทั่วหน้ากันเทอญ

.
ด้วยจิตคารวะ
.
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

ขอบคุณสำหรัยภาพที่สวยงาม
ขอบารมีเเห่งองค์พ่อศรีพิฆเนศวร คุ้มครองนะครับ

สวยงามมากๆครับ ขอพรแห่งศรีวินายะกา คุ้มครองทุกท่านนะครับ
[HIGHLIGHT=#000000]*****จยันตี มังคลา กาลี  ภัทรกาลี กปาลิณี*****  [/HIGHLIGHT]

ตอนนี้กำลังตัดต่อคลิปวิดีโอช่วงที่อัญเชิญเทวรูปองค์พระคเณศแห่ออกในถนนปั้นอยู่

ถ้าเสร็จแล้วจะรีบนำมาอัพโหลดให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันครับ
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณช่างภาพนายอักษรชนนี (คิว)ที่ทำหน้าที่บันทึกภาพประวัติศาสตร์ของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขกสีลม) มาให้ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้ชมกันอยู่เสมอ

และที่ขาดไม่ได้ขอกราบขอบพระคุณ คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล ที่กรุณาให้กับทางเว็บได้บันทึกภาพพิธีกรรมอันสำคัญ ให้แก่ศิษยานุศิษย์ที่รักและศรัทธาได้ชมกันอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่วัดพระศรีอุมาเทวีทุกท่าน ที่อำนวยความสะดวกด้วยครับ

***********************************************เมื่อคืนมีโอกาสได้ไปงานเคณศจตุรถีครั้งแรก เพราะปกติทุกปีจะมีเหตุให้ไม่ได้ไปอยู่เสมอ

เจอน้องๆ ในเว็บหลายคน ดีใจที่เห็นแรงศรัทธาผู้คนล้นหลามจนเดินเข้าวัดไม่ได้ ต้องรอเข้าไปไหว้หลังเสร็จพิธี เห็นเจ้าหน้าที่แต่ละท่านทำงานอย่างแข็งขัน

ขอบคุณครับ


***คลิปขบวนแห่องค์พระคเณศในเส้นทางถนนปั้น เมื่อคืนวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕***
.

http://www.youtube.com/v/mHp3LY1Frqw
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


ไปมาตอนพิธีเช้ามาคะ ...คนเยอะมาก
.....และโชคดีมากได้ไกล้ชิดพราหมณ์หลายท่านเลย ...
[HIGHLIGHT=#c6d9f0]พระกฤษณะจะอยู่ในใจเสมอ ..[/HIGHLIGHT]

เสียดายที่ไม่ไปร่วมพิธี แต่ก็ขอบคุณพี่อักษรชนนีที่นำภาพบรรยากาศในงานมาฝากนะคับ เหมือนผมได้อยู่ในงานนั้นจริงๆทีเีดียว ^^

ปล.ขอเรียนถามหน่อยคับ เหรียญที่ระลึกงานวันคเณศจตุรถีนี่หมดหรือยังคับ พอดีผมจะไปบูชาพรุ่งนี้ เกรงจะไปเสียเที่ยวอ่ะ
                     
                    Jai Maa Adhi Shakti
                     जय माँ आधी शक्ति

ยังไม่หมดครับ สามารถไปบูชาที่ตู้พระภายในวัดได้เลยครับ
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

ขอบคุณพี่อักษรชนนีอีกครั้งครับผม ^^
                     
                    Jai Maa Adhi Shakti
                     जय माँ आधी शक्ति

ดูวีีดีโอขบวนแห่พระคเณศแล้ว ขนลุกไปทั้งตัวเลย ^^ บารมีพระคเณศท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆ
                     
                    Jai Maa Adhi Shakti
                     जय माँ आधी शक्ति

ปีหน้าถ้ามีโอกาส ก็ขอเชิญไปร่วมพิธีได้ที่วัดนะครับ

รับรองว่าศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่มากๆแน่นอนครับ
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0