Loader

ภาพบรรยากาศพิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (บรมครู) และพิธีบูชาเพื่อเริ่มงานพิธีนวราตรี ประจำปี

Started by อักษรชนนี, September 25, 2014, 12:35:44

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

สวัสดีครับสมาชิกชาว HinduMeeting ทุกท่าน

        ดังที่ทราบกันดีว่า งานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗ ที่จัดโดยวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) นั้น มีกำหนดจัดในระหว่าง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน ถึงวันศุกร์ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ และจะมีงานแห่ประจำปี ในวันเสาร์ที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งก่อนที่จะเริ่มพิธีนวราตรีอย่างเป็นทางการนั้น ทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวีมีธรรมเนียมที่ยึดถือปฏิบัติในการประกอบพิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (บรมครู) และพิธีบูชาเทพประจำแผ่นดิน , เทพแห่งดาวนพเคราะห์ทั้งเก้า และพิธีบูชาเพื่อขออนุญาตต่อองค์มหาเทวี และมหาเทพที่ประดิษฐานภายในวัดพระศรีมหาอุมาเทวี เพื่อเริ่มงานพิธีนวราตรี โดยในปีนี้กำหนดจัดในวันพุธที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

         ในโอกาสนี้ทางเว็บ HinduMeeting ของเรา ได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูงจากทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ที่อนุญาตให้ทีมงานของเว็บได้เข้าไปบันทึกภาพพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ออกมาเผยแพร่ให้สมาชิกและสานุศิษย์ทุกคนได้ร่วมชื่นชมภาพบรรยากาศอันเป็นมงคลดังกล่าว
กระผมนายอักษรชนนี ในนามตัวแทนของทีมงานเว็บมาสเตอร์ และสมาชิกชาว www.HinduMeeting.com ทุกคน ขอกราบขอบพระคุณ คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล ประธานมูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ตลอดจนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ให้ความกรุณาและอำนวยความสะดวกแก่เว็บ HinduMeeting ในการบันทึกภาพ
พิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (บรมครู) และพิธีบูชาเพื่อเริ่มงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗ ของทางวัดพระศรีมหาอุมาเทวีเป็นอย่างดี
.
.


WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

             สำหรับพิธีบูชาในวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ นั้น แบ่งพิธีบูชาออกเป็น ๒ ช่วง คือ พิธีบูชาช่วงเช้า ในเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นพิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (บรมครู) และพิธีบูชาเทพแห่งดาวนพเคราะห์ทั้งเก้า ส่วนพิธีบูชาช่วงเย็น ในเวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นพิธีบูชาเทพประจำแผ่นดิน , พิธีบูชาเทพแห่งดาวนพเคราะห์ทั้งเก้า และพิธีบูชาเพื่อขออนุญาตต่อองค์มหาเทวี และมหาเทพที่ประดิษฐานภายในวัดพระศรีมหาอุมาเทวี เพื่อเริ่มงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๕

         ในส่วนของสถานที่ประกอบพิธีบูชา ทางวัดได้จัดสถานที่บริเวณด้านข้างโบสถ์ในการตั้งปะรำพิธีอย่างงดงาม โดยตั้งซุ้มมณฑปที่ประดิษฐานเทวรูปองค์ประธาน ซึ่งในวันนี้คือเทวรูปองค์พระพิฆเนศวร ที่อัญเชิญขึ้นประทับบนหลังมุสิกะ (หนู) อันถือเป็นเทพพาหนะของพระองค์
.

.

.

.
บรรยากาศภายในปะรำที่ประกอบพิธีบูชา วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.

เทวรูปองค์พระพิฆเนศวรประทับบนหลังมุสิกะ
องค์ประธานในพิธีบูชาของวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

            พิธีในช่วงเช้า เริ่มจากพิธีบูชาเทวรูปสำคัญภายในเทวสถาน วัดพระศรีมหาอุมาเทวี จากนั้นจึงเป็นพิธีบูชาภายในปะรำพิธีด้านข้างเทวาลัย อันได้แก่ พิธีบูชาพระพิฆเนศวร พิธีสถาปนากลัศ พิธีโฮมัมบูชาพระพิฆเนศวร และเทพนพเคราะห์ ตามลำดับ
.

.

.

.

.

พิธีบูชาเทวรูปสำคัญภายในเทวสถาน วัดพระศรีมหาอุมาเทวี
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.
คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล เป็นประธานจุดไฟที่ตะเกียง ก่อนเริ่มพิธีประกอบบูชาในช่วงเช้า
.

.

.
พิธีบูชาพระพิฆเนศวร
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.

พราหมณ์ประกอบพิธีบูชาและสถาปนากลัศ
.

WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.

พิธีโฮมัมบูชาพระพิฆเนศวร และเทพนพเคราะห์
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.
พิธีโฮมัมบูชาพระพิฆเนศวร และเทพนพเคราะห์
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.
พิธีโฮมัมบูชาพระพิฆเนศวร และเทพนพเคราะห์
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

พราหมณ์ถวายไฟที่หน้ากลัศ หลังจากพิธีโฮมัมเสร็จสิ้น
.

.

.

หลังเสร็จพิธีบูชาในช่วงเช้า พราหมณ์ได้มอบของเทวะประสาทแก่เจ้าภาพที่ให้การสนับสนุนพิธีบูชา
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

            สำหรับพิธีในช่วงเย็น เริ่มในเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. เริ่มด้วยพิธีบูชาเทพประจำแผ่นดิน  พิธีชำระสิ่งไม่ดีต่างๆ โดยรอบบริเวณวัด เพื่อความบริสุทธิ์ก่อนเริ่มงานนวราตรี และการอัญเชิญเทวรูปพระแม่ซูลัมกาลี ออกทำพิธีบูชารอบบริเวณวัด
.

.

.

.

.

พิธีบูชาเทพประจำแผ่นดิน และพิธีชำระสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ เพื่อความบริสุทธิ์ก่อนเริ่มงานนวราตรี
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.

พิธีอัญเชิญพระแม่ซูลัมกาลีออกประกอบพิธีบูชาโดยรอบบริเวณวัด
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.

พิธีอัญเชิญพระแม่ซูลัมกาลีออกประกอบพิธีบูชาโดยรอบบริเวณวัด
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

             จากนั้นคณะพราหมณ์ส่วนหนึ่งได้ประกอบพิธีบูชาพระแม่ธรณี ที่ด้านหน้าซุ้มประดิษฐานพระพรหม โดยในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ที่ปะรำพิธีด้านข้างเทวาลัย ก็ได้มีการประกอบพิธีโฮมัมบูชาพระพิฆเนศวร และเทพนพเคราะห์ไปพร้อมกันด้วย
.

.

.

พราหมณ์ประกอบพิธีบูชาพระแม่ธรณี
.

.

.

พิธีโฮมัมบูชาพระพิฆเนศวร และเทพนพเคราะห์
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

         หลังจากพิธีโฮมัมเสร็จสิ้น คณะพราหมณ์ได้เชิญกลัศ (ซึ่งทำพิธีสถาปนาไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเย็น) เพื่อใช้ในพิธีสรงน้ำเทวรูปพระคเณศ (หินดำ) ที่ประดิษฐานภายในเทวาลัย และเทวรูปเทพนพเคราะห์ ที่ประดิษฐานอยู่ในซุ้มด้านนอกเทวาลัย
.

.

.

.
พราหมณ์เชิญกลัศสำหรับสรงน้ำเทวรูป
.

.
สานุศิษย์และผู้ศรัทธาที่เดินทางมาร่วมในพิธีอย่างเนืองแน่น
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.
พิธีสรงน้ำเทวรูปพระคเณศ (หินดำ)
.

.

.

พิธีสรงน้ำเทวรูปเทพนพเคราะห์
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

            เมื่อเสร็จพิธีสรงน้ำเทวรูปแล้ว คณะพราหมณ์จึงได้ตกแต่งองค์เทวรูปที่จะอัญเชิญออกแห่ในเส้นทางถนนปั้น ได้แก่ เทวรูปพระพิฆเนศวร เทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี และเทวรูปพระแม่ซูลัมกาลี ด้วยพวงมาลัยดอกไม้สด และเครื่องประดับล้ำค่า เพื่อให้สมกับเป็นเทวรูปแห่งองค์พระเป็นเจ้าที่สานุศิษย์เคารพศรัทธา
.

.
เทวรูปพระคเณศ
.

.
เทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
.

.
เทวรูปพระแม่ซูลัมกาลี
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

         โดยเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว ในเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. จึงได้อัญเชิญเทวรูปพระเป็นเจ้าทั้ง ๓ องค์ ออกแห่ในเส้นทางถนนปั้น
.

.
พราหมณ์ประกอบพิธีบูชาก่อนอัญเชิญเทวรูปออกแห่
.

.

.
ขบวนอัญเชิญเทวรูปออกแห่ในเส้นทางถนนปั้น
.

WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

            สำหรับขบวนแห่ค่ำคืนของวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ นำขบวนโดยวงโยธวาทิต ตามด้วยวงกลองยาว และนางรำ จากนั้นจึงเป็นขบวนอัญเชิญเทวูป ซึ่งมีเป็นวงดนตรี nadaswaram บรรเลงนำ โดยตลอดสองข้างทางที่ขบวนแห่ผ่าน มีสานุศิษย์เฝ้าชื่นชมบารมีพระเป็นเจ้าอย่างเนื่องแน่น และมีการตั้งโต๊ะบูชากันด้วย
.

.
วงโยธวาทิต
.

.
วงกลองยาว และนางรำ
.

.
วงดนตรี nadaswaram ของทางอินเดียใต้
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.
ขบวนอัญเชิญเทวรูปทั้ง ๓ องค์ ออกแห่ในเส้นทางถนนปั้น
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.
ส่วนหนึ่งของโต๊ะบูชาที่มีสานุศิษย์นำมาตั้ง เพื่อรอรับขบวนแห่ในเส้นทางถนนปั้น
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.

.
ส่วนหนึ่งของโต๊ะบูชาที่มีสานุศิษย์นำมาตั้ง เพื่อรอรับขบวนแห่ในเส้นทางถนนปั้น
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

            ขบวนแห่ใช้เวลาในการแห่ประมาณ ๓๐ นาที จึงกลับมาถึงบริเวณหน้าวัด โดยมีพิธีทุ่มมะพร้าวก่อนอัญเชิญเทวรูปกลับเข้าภายในวัด และทำการแห่เทวรูปรอบเทวาลัยอีกสามรอบ ก่อนที่จะอัญเชิญเทวรูปองค์พระคเณศ เทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี และเทวรูปองค์พระแม่ซูลัมกาลี เข้าประดิษฐานที่ในปะรำพิธี จากนั้นจึงเป็นพิธีมอบของเทวะประสาทให้แก่เจ้าภาพที่ให้การสนับสนุนพิธีบูชา อันเป็นพิธีการลำดับสุดท้ายของวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗
.

.

.
พิธีทุ่มมะพร้าวก่อนอัญเชิญเทวรูปกลับเข้าวัด
.

.

.

พราหมณ์ถวายไฟที่หน้าเทวรูป หลังจากอัญเชิญขึ้นประดิษฐานเมื่อเสร็จขบวนแห่

WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

             ปิดท้ายกระทู้ภาพบรรยากาศพิธีบูชาองค์พระพิฆเนศวร (บรมครู) และพิธีบูชาเพื่อเริ่มงานพิธีนวราตรี ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ด้วยภาพความงามของเทวรูปพระเป็นเจ้าทั้งสามพระองค์ที่อัญเชิญออกแห่ในค่ำคืนของวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗
.
.

.
เทวรูปพระคเณศ
.

.
เทวรูปพระแม่ซูลัมกาลี
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.

.
เทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
.
.
นายอักษรชนนี ในนามทีมงานเว็บมาสเตอร์ ขออัญเชิญเทวะบารมีแห่งองค์พระคเณศ
พระแม่ซูลัมกาลี และพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
โปรดทรงบันดาลประทานพรให้เพื่อนสมาชิก HM ทุกท่านมีความสุข
คิดหวังสิ่งใดในทางที่ถูกที่ควรก็ขอให้สำเร็จดังหวัง 
ปราศจากทุกข์ภัยไข้เจ็บ ประสบความสำเร็จในชีวิตและการงาน
ทั้งกอปรด้วยกำลังสติปัญญาอันจะนำชีวิตไปในหนทางแห่งความผาสุกสวัสดีโดยทั่วหน้ากันเทอญ

.
ด้วยจิตคารวะ
.
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0