Loader

ภาพบรรยากาศพิธีเสก และรวมน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้า

Started by อักษรชนนี, May 30, 2016, 22:38:03

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

         ตามคติความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ถือว่าน้ำคือสิ่งแทนองค์พระคงคา และพระวรุณ เมื่อได้ทำการสวดสรรเสริญ สาธยายมนตร์ หรือพระเวทแล้ว ก็จะเกิดเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ ผู้ที่รับน้ำจากการพรม หรืออาบย่อมเกิดความเป็นสิริมงคล

         ด้วยเหตุนี้องค์กรทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในประเทศไทย ได้แก่ พระเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์) วัดวิษณุ (สมาคมฮินดูธรรมสภา) โบสถ์เทพมณเฑียร (สมาคมฮินดูสมาช) และวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) จึงได้ร่วมกันจัดพิธีเสก และรวมน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

         โดยคณะพราหมณ์ และศาสนิกชนที่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในประเทศไทย ได้ประกอบพิธีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตามลัทธิความเชื่อในแต่ละสายนิกายที่ตนนับถือ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกอันประเสริฐของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในประเทศไทย ซึ่งศาสนิกชนทุกคนได้อาศัยอยู่อย่างร่มเย็นภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่าน

WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

         สำหรับพิธีเสกน้ำเทพมนตร์ของแต่ละเทวสถานนั้น จะมีขั้นตอนและลำดับพิธีการแตกต่างกันไปตามแต่ละสายนิกาย ซึ่งในส่วนของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ซึ่งทาง www.HinduMeeting.com ได้เข้าไปสังเกตการณ์ และบันทึกภาพ มีลำดับพิธีการในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้

         ในช่วงเย็นของวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ วิบูลย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์ พฤฒาจาริย์ (พราหมณ์ ชวิน รังสิพราหมณกุล) ประธานพระครูพราหมณ์แห่งพระเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์) ในฐานะผู้นำองค์กรทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในประเทศไทย ประกอบพิธีจุดประทีปเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มประกอบพิธีเสกทำน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)


.
พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณฯ ร่วมพิธีเสกทำน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

         สำหรับการตกแต่งสถานที่สำหรับประกอบพิธีเสกทำน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) นั้น ได้มีการอัญเชิญเทวรูปองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี ซึ่งถือเป็นเทพประธานของทางวัด มาประดิษฐานภายในซุ้มมณฑปที่จัดสร้างตามศิลปะของอินเดียใต้ โดยที่เบื้องหน้าของซุ้ม ประดิษฐานหม้อน้ำเทพมนตร์ และหม้อกลัส ด้านข้างประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมโต๊ะหมู่ที่ตั้งเครื่องราชสักการะอย่างสมพระเกียรติ.
การตกแต่งสถานที่สำหรับประกอบพิธีเสกทำน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)
.

.
หม้อบรรจุน้ำเทพมนตร์
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

            พิธีการในลำดับแรก เริ่มจากพิธีบูชาพระพิฆเนศวร ซึ่งถือเป็นองค์ปฐมแห่งการบูชา เพื่อขอพรให้พิธีการต่างๆ ที่จะทำในโอกาสนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความราบรื่น และเปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นคณะพราหมณ์ของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี จึงได้ประกอบพิธีเสกทำน้ำเทพมนตร์ ด้วยการสาธยายพระเวทย์ และมนตราศักดิ์สิทธิ์ที่หม้อน้ำเทพมนต์ ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหน้าเทวรูปองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี

          จากนั้นจึงเป็นพิธีโฮมัม หรือพิธีโหมกูณฑ์บูชาไฟ เพื่อบูชา่พระเป็นเจ้าองค์สำคัญที่ประดิษฐานภายในวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) อาทิ องค์พระพิฆเนศวร พระศิวะ พระพรหม พระนารายณ์ พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พระสรัสวดี และพระลักษมี เป็นต้น โดยพิธีโฮมัม ถือเป็นหนึ่งในพิธีบูชาพระเป็นเจ้าทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู โดยมีการนำสิ่งของต่างๆ ตั้งแต่ไม้มงคล สมุนไพร ธัญพืชต่างๆ ดอกไม้ เนย น้ำผึ้ง น้ำมันเนย ข้าว ขนม ผลไม้ และอื่นๆ ลงไปเผาในกองกูณฑ์ที่ลุกโชนด้วยไฟ ซึ่งถือเป็นการถวายเครื่องบูชาผ่านทางพระอัคนีไปสู่พระเป็นเจ้าองค์ที่เราประกอบพิธีบูชา โดยในแต่ละขั้นตอนพราหมณ์ก็จะสาธยายพระเวทและมนตรากำกับไปด้วยตลอดทั้งพิธี

          โดยจุดมุ่งหมายของการประกอบพิธีโฮมัมในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการขอพรจากพระเป็นเจ้าให้คุ้มครองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน และมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ซึ่งในระหว่างที่ประกอบพิธี คณะพราหมณ์จะสาธยายพระเวทย์พร้อมทั้งกล่าวพระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นภาษาทมิฬว่า "มหาราชาภูมิพลอดุลยเดช" เพื่อเป็นการขอพรถวายแด่พระองค์ท่านโดยเฉพาะ.
พราหมณ์ประกอบพิธีโฮมัม
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

         เมื่อเสร็จพิธีโฮมัมบูชาพระเป็นเจ้าองค์สำคัญแล้ว พราหมณ์ได้ถวายไฟบูชาที่หน้าเทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี และที่ด้านหน้าหม้อน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือเป็นลำดับสุดท้ายของการประกอบพิธีเสกทำน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ในวันแรก (๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙) ซึ่งพิธีการในวันที่สอง และสาม (๒๗ - ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙) ก็จะมีลำดับพิธีการเช่นเดียวกับวันแรกทุกประการ


.
พราหมณ์ประกอบพิธีถวายไฟบูชา
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

         หลังจากเสร็จพิธีเสกทำน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์จากทุกเทวสถานแล้ว ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ จึงได้มีพิธีรวมน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์) โดยในเวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นพิธีเชิญหม้อน้ำเทพมนตร์จากวัดวิษณุ (สมาคมฮินดูธรรมสภา) เข้าขบวนแห่โดยขบวนรถบุปผชาติมายังวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) เมื่อขบวนรถมาถึงแล้ว ผู้แทนคณะพราหมณ์จากพระเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์) ผู้แทนจากวัดวิษณุ (สมาคมฮินดูธรรมสภา) และผู้แทนจากวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชาที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นจึงเป็นพิธีเชิญหม้อน้ำเทพมนตร์ในส่วนของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ขึ้นบนรถบุปผชาติ เพื่อแห่ไปยังโบสถ์เทพมณเฑียร (สมาคมฮินดูสมาช) เพื่อรับหม้อน้ำเทพมนตร์ไปประกอบพิธีรวม ณ พระเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์) ต่อไป


.
พิธีเชิญหม้อน้ำเทพมนตร์จากวัดวิษณุขึ้นรถบุปผชาติ
เพื่อเข้าขบวนแห่ไปยังวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.
ขบวนรถเชิญหม้อน้ำเทพมนตร์จากวัดวิษณุ (สมาคมฮินดูธรรมสภา) มุ่งหน้ามายังวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)
..
ผู้แทนจากพระเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์) วัดวิษณุ (สมาคมฮินดูธรรมสภา)
และวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชา

.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.
พิธีเชิญหม้อน้ำเทพมนตร์จากวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)
ขึ้นรถบุปผชาติเพื่อแห่ไปยังโบสถ์เทพมณเฑียร (สมาคมฮินดูสมาช)

.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.
ความงดงามของรถบุปผชาติในขบวนแห่หม้อน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0
.
ความร่วมแรงร่วมใจกันของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในขบวนแห่หม้อน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0
.
พิธีเชิญหม้อน้ำเทพมนตร์จากโบสถ์เทพมณเฑียร (สมาคมฮินดูสมาช)
ไปรวมกับหม้อน้ำเทพมนตร์จากอีก ๒ เทวสถาน ก่อนที่จะแห่ไปยังพระเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์)
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

         เมื่อขบวนแห่เชิญหม้อน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์จากวัดวิษณุ (สมาคมฮินดูธรรมสภา) วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) และโบสถ์เทพมณเฑียร (สมาคมฮินดูสมาช) ถึงที่พระเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะผู้แทนจากเทวสถานทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในประเทศไทย ทั้ง ๔ แห่ง นำโดยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (พราหมณ์ ชวิน รังสิพราหมณกุล) ร่วมด้วยอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในพระเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์)
.
พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ออกมารอรับขบวนแห่หม้อน้ำเทพมนตร์ที่หน้าพระเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์)
.

.

.
ขบวนแห่หม้อน้ำเทพมนตร์มาถึงยังพระเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์)
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0
.
พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ และคณะผู้แทนจากเทวสถานทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในประเทศไทย
ร่วมด้วยอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


.
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และขับร้องเพลงสดุดีมหาราชา
.

.
พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ นำกล่าวถวายพระพร "ทรงพระเจริญ"
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

         หลังจากเสร็จพิธีถวายพระพรชัยมงคลแล้ว จึงมาถึงพิธีรวมน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ภายในสถานพระอิศวร (โบสถ์ใหญ่) โดยเริ่มจากพิธีรวมน้ำเทพมนตร์ในส่วนของพระเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์) ต่อด้วยน้ำเทพมนตร์ของโบสถ์เทพมณเฑียร (สมาคมฮินดูสมาช) วัดวิษณุ (สมาคมฮินดูธรรมสภา) และวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ตามลำดับ โดยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ จะรับหม้อน้ำเทพมนตร์จากผู้แทนแต่ละเทวสถานมาเทรวมในหม้อน้ำเทพมนตร์ใบใหญ่ซึ่งตั้งอยู่กลางเบญจาในสถานพระอิศวร (โบสถ์ใหญ่) จากนั้นคณะพราหมณ์ของแต่ละเทวสถานจะสวดมนตร์-พระเวท แล้วพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณจึงประกอบพิธีแกว่งคันชีพถวายประทีปบูชาเป็นลำดับสุดท้าย ซึ่งถือขั้นตอนสุดท้ายของพิธีรวมน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยหลังจากนี้ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ จะได้เชิญน้ำเทพมนตร์ดังกล่าวไปทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสต่อไป
.
บรรยากาศภายในสถานพระอิศวร (โบสถใหญ่) สถานที่ประกอบพิธีรวมน้ำเทพมนตร์
.

.
เบญจาที่ตั้งหม้อน้ำเทพมนตร์
.

.
หม้อเงินที่ใช้รวมน้ำเทพมนตร์จาก ๔ เทวสถาน
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0
.
พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ เทน้ำเทพมนตร์ส่วนที่ทำพิธีจากพระเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์)
ลงรวมในหม้อเงินที่ตั้งอยู่กลางเบญจาในสถานพระอิศวร

.

.
พิธีรวมน้ำเทพมนตร์ของโบสถ์เทพมณเฑียร (สมาคมฮินดูสมาช)
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0
.
พิธีรวมน้ำเทพมนตร์ของวัดวิษณุ (สมาคมฮินดูธรรมสภา)
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0
.
พิธีรวมน้ำเทพมนตร์ของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0
.
พิธีรวมน้ำเทพมนตร์ของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0
.
พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ แกว่งคันชีพถวายประทีปบูชา
ซึ่งเป็นพิธีการลำดับสุดท้ายของพิธีรวมน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์จาก ๔ เทวสถาน
.

.
คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล ประธานคณะกรรมการมูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขกสีลม)
มอบผ้าคลุมลายองค์เทพแก่อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
.

.
พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ มอบพวงมาลัยเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อธิบดีกรมการศาสนา
.

.
คุณสุรพงษ์ สิริธรกุล ประธานคณะกรรมการมูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขกสีลม)
มอบผ้าคลุมลายองค์เทพแก่พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ
.

.
ผู้แทนองค์กรทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในประเทศไทย
ได้แก่ พระเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์) วัดวิษณุ (สมาคมฮินดูธรรมสภา)
โบสถ์เทพมณเฑียร (สมาคมฮินดูสมาช) และวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม)
นำโดยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณฯ บันทึกภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หลังเสร็จพิธีรวมน้ำเทพมนตร์เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ พระเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0