Loader

บทความ เรื่อง "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในประเทศไทย"

Started by อักษรชนนี, May 05, 2010, 00:32:37

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

      เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล และครบรอบ ๖๐ ปี แห่งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ กระผมนาย อักษรชนนี จึงขออนุญาตเรียบเรียงและนำเสนอบทความเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในประเทศไทย" เพื่อเป็นเครื่องรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกอันประเสริฐ ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในประเทศไทย
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

บทความเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง
.
"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในประเทศไทย"
.
.
.
.
".....ในเมืองไทยนี้ใครจะถือปฏิบัติตามศาสนาใดก็ได้ทั้งนั้น เคยชี้แจงอยู่เสมอว่า
เมืองไทยนี้อยู่ได้ก็เพราะไม่มีการกีดกันระหว่างคนศาสนาโน้น คนศาสนานี้
แต่ว่าเป็นที่ทราบกันดีว่า ทุกคนปฏิบัติศาสนกิจของตนๆ ด้วยความมุ่งดีหวังดี
ตั้งใจที่จะให้เกิดประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวม ศาสนาทุกศาสนาจึงใช้ได้ทั้งนั้น
ขอเพียงอย่าให้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน....."
.
.
               ความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่ผู้แทนองค์การศาสนาและผู้แทนสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาผกาภิรมย์ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๒ แสดงให้เห็นถึงความเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ผู้ทรงอุปภัมภ์ศาสนาทุกศาสนาในพระราชอาณาจักรไทย ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นปกติสุขภายใต้พระบรมโพธิสมภาร โดยมิได้แบ่งแยกว่าเป็นคนเชื้อชาติใด ศาสนาไหน ซึ่งศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ถือเป็นอีกศาสนาหนึ่งที่มีความเก่าแก่ และอยู่คู่ประเทศไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการส่งเสริม และอุปถัมภ์กิจการของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในประเทศไทยด้วยดีเสมอมา
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

๑.พระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการและศาสนิกชนในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
.
              นับแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้รื้อฟื้นบางพระราชพิธีที่มีความเกี่ยวเนื่องกับศาสนาพราหมณ์-ฮินดู (ซึ่งถูกยกเลิกไปหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง) และโปรดเกล้าฯให้พราหมณ์เป็นผู้มีบทบาทในการประกอบพระราชพิธีและพิธีสำคัญของบ้านเมือง รวมทั้งในพระราชสำนัก อาทิ
.
- พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระราชพิธีสถาปนาพระมหากษัตริย์ขึ้นเป็นสมมติเทพปกครองแผ่นดิน เป็นใหญ่ในทิศทั้งแปด และเป็นการประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามคติพราหมณ์จะประกอบพิธีอัญเชิญพระเป็นเจ้า เพื่อทำการสถาปนาให้พระมหากษัตริย์เป็นสมมติเทพ ดำรงธรรมสิบประการ ปกครองประเทศด้วยความร่มเย็นเป็นสุข
.

.
(พระราชครูฯถวายน้ำอภิเษกแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพร)
.

.
(พระราชครูฯถวายพระมหาพิชัยมงกุฏแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ)
.
- พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา  เป็นพิธีสาบานตนในการรับราชการว่าจะซื่อตรงต่อแผ่นดิน และปกป้องชาติบ้านเมืองให้เกิดความสงบสุข โดยบรรดาข้าราชการจะต้องดื่มน้ำสาบานตน จำเพาะพระพักตร์พระมหากษัตริย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง ซึ่งพราหมณ์จะประกอบพิธีเสกน้ำสาบานด้วยการอ่านโองการแช่งน้ำ แล้วนำพระแสงศาสตราวุธต่างๆ ของพระมหากษัตริย์ลงชุบในน้ำที่เสกนั้น เพื่อหมายให้ผู้ที่ไม่ซื่อตรงต่อแผ่นดินและองค์พระมหากษัตริย์ได้รับโทษทัณฑ์ต่างๆนานา สำหรับในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ประกอบพระราชพิธีนี้รวมกับการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี (เฉพาะบุคคลที่ได้รับพระราชทาน)
.

.
(พระราชครูฯอ่านโองการแช่งน้ำ)
.

.
(พระราชครูฯเชิญพระแสงศรแทงน้ำพระพิพัฒน์สัตยา)
.
- พระราชพิธีฉัตรมงคล  เป็นพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสมโภชนพปฏลมหาเศวตฉัตรและเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชาภิเษกขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ในพระราชพิธีนี้พราหมณ์จะเป็นผู้อ่านประกาศการพระราชพิธี รวมทั้งประกอบพิธีเบิกแว่นเวียนเทียมสมโภชนพปฏลมหาเศวตฉัตร และเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์
.

.
(พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชพระมหาเศวตฉัตรและเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์ในพระราชพิธีฉัตรมงคล)
.
- พระราชพิธีพืชมงคล-จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  เป็นพระราชพิธีที่มีสองพิธีต่อเนื่องกัน ได้แก่ พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ ประกอบพิธีภาพในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพิธีพราหมณ์ ประกอบพิธีที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยพระราชพิธีพืชมงคล-จรดพระนังคัลแรกนาขวัญนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้รื้อฟื้นขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่ถูกยกเลิกไปเมื่อครั้งเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่พืชพันธ์ธัญญาหารและบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่พสกนิกรของพระองค์
.
.
(เทวรูปพระเป็นเจ้าภายในโรงพิธีพราหมณ์ของพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ)
.

.
(พราหมณ์นำหน้าขบวนแรกนาในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ)
.
- พระราชพิธีตรียัมปวาย-ตรีปวาย  เป็นสองพิธีต่อกัน คือ พิธีตรียัมปวาย (พิธีรับพระอิศวร) กับพิธีตรีปวาย (พิธีรับพระนารายณ์ ประกอบพิธีในเดือนยี่ของทุกปี เป็นเวลา ๑๕ วัน ในพระราชพิธีนี้พราหมณ์จะทำการอ่านโศลกสรรเสริญ ถวายข้าวตอกดอกไม้ ผลไม้ต่างๆแด่พระเป็นเจ้า การถวายของเหล่านี้เป็นทางหนึ่งที่จะพิจารณาว่า เป็นพิธีซึ่งรับกับพิธีแรกนาขวัญ ที่มีการขอพรให้พืชพันธุ์ธัญญาหารในประเทศอุดมสมบูรณ์ อันเป็นประโยชน์แก่มนุษย์และบ้านเมือง ซึ่งตอนนั้นเป็นฤดูแห่งการหว่านพืชเพาะปลูก และในพิธีตรียัมปวายนี้ เป็นเวลาถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว เราจึงถวายของเป็นการสำนึกในพระคุณหรือขอบคุณพระเป็นเจ้าที่ได้ทรงมีเมตตากรุณา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้แก่คณะพราหมณ์สำหรับนำมาใช้ในการประกอบพระราชพิธีตรียัมปวาย-ตรีปวาย ทั้งยังทรงพระกรุณาธิคุณในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงเจิมเทวรูปหลวงเพื่อพระราชทานมาเข้าร่วมในพระราชพิธีตรียัมปวาย-ตรีปวายเป็นประจำทุกปี (ในบางปีที่มิได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนี้ด้วยพระองค์เอง ก็จะโปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์ในการประกอบพระราชกรณียกิจแทน)
.

.
(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจิมเทวรูปหลวงเพื่อพระราชทานเข้าร่วมในพระราชพิธีตรียัมปวาย-ตรีปวาย)
.

.
(พราหมณ์ยกอุลุปเครื่องพิธีในพระราชพิธีตรียัมปวายถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมทั้งรับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์)
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

          พระราชพิธีที่นำมากล่าวในข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพราหมณ์ ในฐานะผู้ประกอบพระราชพิธีสำคัญต่างๆ เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่พระราชวงศ์และประเทศชาติบ้านเมือง เพราะยังมีอีกหลายพระราชพิธีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พราหมณ์เป็นผู้ทำหน้าหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในประกอบพิธี เช่น พระราชพิธีสมโภช ๓ วัน และสมโภชเดือน ขึ้นพระอู่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ พระเจ้าลูกเธอ และพระเจ้าหลานเธอฯ พระราชพิธีบวงสรวงเทพยดาและสมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราช และพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น
.

.
(พราหมณ์ประกอบพิธีสมโภชเดือนขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๒)
.

.

.
(พระราชครูวามเทพมุนีอ่านโองการบวงสรวงเทพยดาและสมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้า
ในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พ.ศ.๒๕๔๙)
.
.
(พราหมณ์เบิกแว่นเทียนในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี พ.ศ.๒๕๕๒)
.
.
(พระราชครูวามเทพมุนีเจิมพระกรัณฑ์ทองคำลงยาที่บรรจุดวงพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

             นอกจากนี้ยังทรงให้การสนับสนุนกิจการต่างๆของศาสนิกชนในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูที่เข้ามาอยู่ใต้เบื้องพระบรมโพธิสมภารในประเทศไทยอีกด้วย ดังเห็นได้จากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยศาสนิกชนชาวอินเดียที่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู รวมทั้งการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์และเปิดศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูที่สำคัญ ดังนี้
.
-  พ.ศ.๒๕๐๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลปะภารตวรรษ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งสมาคมฮินดูสมาซจัดขึ้น เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิอานัทมหิดล บำรุงพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย และอาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต
.
- วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้อธิบดีกรมการศาสนา นำบัณฑิต
วิทยาธร สุกุล ประธานปุชารีวัดวิษณุ และคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระตำหนักจิตรดารโหฐาน เพื่อถวายพระพร เนื่องในโอกาสที่บัณฑิตวิทยาธร สุกุล ได้บำเพ็ญยัญญบูชาในระหว่างปี "มานวกัลยาณยัญญ " โดยตลอดทั้งปีนั้น บัณฑิตวิทยาธร สุกุล ได้ถือศีลโดยไม่ออกจากเทวาลัย ไม่พูด ไม่บริโภคอาหารที่สุกด้วยไฟ และอ่านคัมภีร์พระเวทตลอดเวลา โดยอานิสงส์แห่งการประกอบยัญญบูชานี้ จะบังเกิดเป็นศุภสวัสดิมงคลแก่บุคคล ซึ่งได้รับพรจากผู้ประกอบยัญญบูชานี้เป็นคนแรก ดังนั้นบัณฑิตวิทยาธร สุกุล จึงได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกล่าวคำถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์เอกอัครศาสนูปถัมภกเป็นวาระแรก โดยในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสขอบใจ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเงิน จำนวน ๑,๑๐๐ บาท แก่บัณฑิตวิทยาธร สุกุล และคณะด้วย
.

.
(บัณฑิตวิทยาธร สุกุล ขณะบำเพ็ญยัญญบูชา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๙)
.
-  วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต  ไปทรงเป็นประธานในการเปิดอาคาร "เทพมณเฑียร" ณ สมาคมฮินดูสมาซ ถนนศิริพงษ์ แขวงเสาชิงช้า กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอาคารเทพมณเฑียรแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล พระสงฆ์ถวายศีล จบแล้ว นายกสมาคมฮินดูสมาซกราบบังคมทูลถวายรายงานถึงความเป็นมาของสมาคมและการก่อสร้างอาคารเทพมณเฑียร
.

.
(ศาสนิกชนชาวฮินดูรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารเทพมณเฑียร)
.
[/COLOR]
จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดซุ้มที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและเทวรูป ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูปและเทวรูปแล้ว ทรงจุดเทียนชนวนพระราชทานให้พระราชครูวามเทพมุนี (สมจิตต์ รังสิพราหมณกุล) ไปจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปและเทวรูป ณ ซุ้มที่ทรงเปิด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม และทรงหลั่งทักษิโณทก ทรงลงพระปรมาภิไธยในสมุดเยี่ยม นายกสมาคมฮินดูสมาซและผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เสร็จแล้วนายกสมาคมฮินดูสมาซ และพระราชครูวามเทพมุนีนำเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทอดพระเนตรพระพุทธรูปและเทวรูปแล้ว เสด็จพระราชดำเนินกลับ
.

.
(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดซุ้มที่ประดิษฐานเทวรูป)
.

.
(ทรงพระสุหร่ายเทวรูปพระคเณศภายในเทพมณเฑียร)
.
- วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีก่อพระฤกษ์อาคารหอเวทวิทยาคม ณ เทวสถาน โบสถ์พราหมณ์ เสาชิงช้า โดยอาคารนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้คณะพราหมณ์นำชื่อ "หอเวทวิทยาคม" ซึ่งเป็นชื่อของหอพราหมณ์ภายในพระบรมหาราชวัง (ถูกรื้อไปในรัชกาลปัจจุบัน ประมาณปี พ.ศ.๒๕๑๒) เป็นชื่อของอาคารใหม่ที่สร้างขึ้นในบริเวณเทวสถาน
.

.

.
(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงก่อพระฤกษ์อาคารหอเวทวิทยาคม ณ เทวสถาน โบสถ์พราหมณ์)
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

๒. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของคณะพราหมณ์และศาสนิกชนที่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ซึ่งจัดถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
.
          ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในประเทศไทย คณะพราหมณ์และศาสนิกชนที่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในประเทศไทย จึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ที่ทรงอุปถัมภ์กิจการต่างๆของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมาเป็นเวลายาวนานนับตั้งแต่พระองค์เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ดังมีกิจกรรมที่สามารถประมวลได้ ดังนี้
.
- คณะพราหมณ์ นำโดยเทวสถาน โบสถ์พราหมณ์ ดำเนินการจัดสร้างเทวรูปพระเป็นเจ้าเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัดสร้างเทวรูปถวายทั้งสิ้น ๓ องค์ ใน ๓ วโรกาสสำคัญ คือ

.
๑) พ.ศ.๒๕๐๖ สร้างเทวรูปพระพรหม (เนื้อนวโลหะ) ถวายในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ

.
.
(เทวรูปพระพรหม ที่จัดสร้างถวายในปี พ.ศ.๒๕๐๖)
.

.
(พิธีเทวาภิเษกเทวรูปพระพรหม ณ เทวสถาน โบสถ์พราหมณ์)
.
๒) พ.ศ.๒๕๓๐ สร้างเทวรูปพระคเณศ ( เนื้อนวโลหะ) ถวายในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา
.

.
(เทวรูปพระคเณศ ที่จัดสร้างถวาย ในปี พ.ศ.๒๕๓๐)
.

.
(พระมหาราชครูอัษฏาจารย์ทำการอภิเษกเทวรูปพระคเณศที่ประดิษฐานบนภัทรบิฐ)
.
.๓) พ.ศ.๒๕๔๕ สร้างเทวรูปพระตรีมูรติ (เนื้อทองคำ) ถวายในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ ๗๕ พรรษา โดยมีพราหมณ์ไทย และพราหมณ์อินเดีย ทั้งจากวัดเทพมณเฑียร วัดวิษณุ และวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ร่วมกันประกอบพิธีเทวาภิเษกเทวรูปพระตรีมูรติองค์นี้ ภายในเทวสถาน โบสถ์พราหมณ์
.

.
(เทวรูปพระตรีมูรติ ที่จัดสร้างถวาย ในปี พ.ศ.๒๕๔๕)
.

.
(พราหมณ์อินเดียใต้จากวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ทำการอภิเษกองค์เทวรูปพระตรีมูรติ)
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

ขอขอบพระคุณคุณอักษรชนนี จากใจครับสำหรับกระทู้นี้ เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทรงคุณค่า

มากครับผม
พระองค์ทรงเป็นดั่งดวงใจของพสกนิกรชาวไทย

ไม่รู้จะสรรหาคำพูดใดใดมาเอื้อนเอ่ยถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ได้หมดสิ้น


จริงๆ ครับ ภูมิใจมาก และกล้าที่จะพูดได้อย่างไม่อายใครครับ ว่าผมได้เกิดเป็นคนไทย

- คณะพราหมณ์ นำโดยพราหมณ์จากเทวสถาน โบสถ์พราหมณ์ พราหมณ์จากวัดเทพมณเฑียร (สมาคมฮินดูสมาซ) พราหมณ์จากวัดวิษณุ (สมาคมฮินดูธรรมสภา) และพราหมณ์จากวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (มูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี) ร่วมกันอัญเชิญน้ำจากแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ในประเทศอินเดีย ๕ สาย ได้แก่ แม่น้ำคงคา แม่น้ำยมนา แม่น้ำสรภู แม่น้ำโคมติ และแม่น้ำตริเวณีสังคัม ซึ่งเรียกว่า " ปัญจมหานที "  (แต่เดิมแม่น้ำสายสำคัญ ๕ สายจากประเทศอินเดียที่เคยใช้ทำน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแต่ละสมัย ได้แก่ แม่น้ำคงคา แม่น้ำยมนา แม่น้ำสรภู แม่น้ำมหิ และแม่น้ำอิรวดี) โดยนำมารวมกับน้ำจากแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทย ๕ สาย ที่เรียกว่า " ปัญจสุทธคงคา " คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำนครนายก เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
.

.
(คณะพราหมณ์จากเทวสถาน โบสถ์พราหณ์ วัดเทพมณเฑียร วัดวิษณุ และวัดพระศรีมหาอุมาเทวี
ร่วมกันเชิญน้ำจากแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ในประเทศอินเดีย)
.

.
(พระราชครูวามเทพมุนีประกอบพิธีตักน้ำจากแม่น้ำสายสำคัญในประเทศไทย)
.
เมื่อได้น้ำจากแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของประเทศอินเดียและประเทศไทยแล้ว คณะพราหมณ์จากวัดเทพมณเฑียร วัดวิษณุ  และวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ได้อัญเชิญไปประกอบพิธีเสกน้ำเทพมนตร์ยังศาสนสถานของตน ก่อนที่จะเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์มาประกอบพิธีมหาชลาภิเษกอีกครั้ง ณ เทวสถาน โบสถ์พราหมณ์ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙ โดยทั้งมีพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์มหาชลาภิเษก และพิธีพราหมณ์ ในการรวมน้ำศักดิ์สิทธิ์ เมื่อเสร็จพิธีแล้วได้ตั้งบูชาไว้ที่เทวสถาน โบสถ์พราหมณ์จนถึงวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งเป็นวันที่พราหมณ์ประกอบพิธีตามโบราณประเพณีของพราหมณ์ เพื่อเสกน้ำเทพมนตร์อีกครั้งหนึ่ง
.
.
(พราหมณ์ประกอบพิธีเสกน้ำเทพมนตร์ภายในเทวาลัยประธานวัดพระศรีมหาอุมาเทวี)
.
.
(พิธีมหาชลาภิเษก ภายในสถานพระอิศวร เทวสถาน โบสถ์พราหมณ์)
.
.
(พระราชครูวามเทพมุนีประกอบพิธีรวมน้ำศักดิ์สิทธิ์)
.
จากนั้นในวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙ คณะพราหมณ์ นำโดยพระราชครูวามเทพมุนี ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายน้ำเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ์ด้วยพระมหาสังข์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ภายในพระบรมมหาราชวัง
.

.
(พระราชครูวามเทพมุนีถวายน้ำเทพมนต์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

ตามคติความเชื่อทางพราหมณ์-ฮินดู ถือว่าการได้อาบน้ำเทพมนต์ หรือ พระพุทธมนต์ ในวาระสำคัญต่างๆ จะบังเกิดความเป็นมงคลแก่ตัวผู้อาบ ซึ่งน้ำนั้นก็คือสิ่งแทนองค์พระแม่คงคา เมื่อได้ทำการสวดสรรเสริญ สาธยายมนต์ พระเวทย์แล้ว ก็จะบังเกิดเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ ผู้ที่รับน้ำจากการพรมหรืออาบย่อมเกิดเป็นสิริมงคล ด้วยเหตุนี้ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศาสนิกชนชาวไทย ทั้งที่นับถือพระพุทธศาสนา และศาสนาพราหมณ์-ฮินดูได้พร้อมใจกันประกอบพิธีเสกทำน้ำศักดิ์สิทธิ์ ทั้งน้ำพระพุทธมนต์และน้ำเทพมนต์ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้

ในส่วนของพิธีเสกทำน้ำเทพมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เกิดจากความร่วมมือกันขององค์กรทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในประเทศไทย ที่ได้ร่วมกันจัดพิธีเสกทำน้ำเทพมนต์ เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยแต่ละเทวสถานก็จะทำพิธีในส่วนของตนเอง อาทิ เทวสถาน โบสถ์พราหมณ์ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี วัดวิษณุ และโบสถ์เทพมณเฑียร จากนั้นจึงเชิญน้ำเทพมนต์ของแต่ละเทวสถานมารวมกัน ณ สถานพระคเณศ (โบสถ์กลาง) ภายในเทวสถาน โบสถ์พราหมณ์ ก่อนที่จะนำไปรวมกับน้ำพระพุทธมนต์และน้ำศักดิ์สิทธิ์จากทั่วประเทศ ณ วัดพระเชตุพนฯ หลังจา่กนั้นจึงนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง

โดยพิธีดังกล่าว คณะพราหมณ์ฺ และศาสนิกชนที่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดูได้ประกอบพิธีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตามลัทธิความเชื่อในแต่ละสายนิกายที่ตนนับถือ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกอันประเสริฐของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในประเทศไทย ซึ่งศาสนิกชนทุกคนได้อาศัยอยู่อย่างร่มเย็นภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ผู้ดำรงธรรมพระองค์นี้


.

.

.
พราหมณ์สาธยายพระเวทย์ และมนตราอันศักดิ์สิทธิ์ที่หม้อน้ำเทพมนต์

.

.

.

.

.
พราหมณ์ประกอบพิธีบูชาเทพนพเคราะห์
.
.
พราหมณ์ถวายไฟบูชาที่หน้าเทวรูปพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี และที่หม้อน้ำเทพมนต์ศักดิ์สิทธิ์
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0- พิธีสวดถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช  โดยคณะพราหมณ์ประจำศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ทั้งเทวสถาน โบสถ์พราหมณ์ วัดเทพมณเฑียร วัดวิษณุ และวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติด้วยการสวดขอพรจากพระเป็นเจ้าเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังเช่น ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ทางวัดวิษณุและวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ได้ประกอบพิธีก่อกองกูณฑ์บูชาไฟ (โฮมัม) และสวดขอพรจากพระเป็นเจ้าเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเกษมสำราญและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ส่วนทางเทวสถาน โบสถ์พราหมณ์ คณะพราหมณ์ได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายพระพร และสวดสักการะพระเป็นเจ้าทุกโบสถ์ภายในเทวสถาน โบสถ์พราหมณ์ เพื่อขอพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
.

.
(พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวดถวายพระพร ณ เทวสถาน โบสถ์พราหมณ์)
.

.
(คณะพราหมณ์สวดสักการะพระเป็นเจ้า)
.

.
(พระราชครูวามเทพมุนี ประกอบพิธีบูชาพระพรหมเพื่อขอพรถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ กรุงเทพมหานครได้กำหนดจัดกิจกรรมศาสนพิธีของ ๕ ศาสนา ได้แก่ พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

สำหรับในส่วนศาสนพิธีของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูนั้น เป็นการร่วมมือกันขององค์การทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในประเทศไทย ประกอบด้วย เทวสถาน โบสถ์พราหมณ์ , โบสถ์เทพมณเฑียร สมาคมฮินดูสมาซ , วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) และวัดวิษณุ (ฮินดูธรรมสภา) ร่วมกันประกอบพิธีตามสายนิกายของตน เพื่อบูชาพระเป็นเจ้าและขอพรเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยที่แข็งแรง และมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน


.

.
ประรำพิธีของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
.

.

.

.
โต๊ะบูชาและเทวรูปองค์พระคเณศ
.
.

.

.

.
.
คณะพราหมณ์จากโบสถ์เทพมณเฑียร สวดบูชาพระเป็นเจ้าและขอพรถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

.

.

.
.
พราหมณ์ประกอบพิธีบูชาที่หน้าโต๊ะบูชา ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานเทวรูปองค์พระคเณศ
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

            ทั้งหมดที่ผู้เรียบเรียงนำมากล่าวถึงในบทความนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในประเทศไทยเท่านั้น เพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นั้นมีเหลือที่จะประมาณได้ รวมทั้งเรื่องราวกิจกรรมขององค์กรและศาสนิกชนที่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น ก็ยังมีอีกมากมายหลายกิจกรรม ซึ่งถือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ที่พร้อมใจกันแสดงออกมาในวโรกาสอันเป็นมหามงคลต่างๆ
.


.

           ในวโรกาสอันเป็นมหามงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล และครบ ๖๐ ปี แห่งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ข้าพระพุทธเจ้าในฐานะข้าแผ่นดินใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ขอน้อมจิตอธิษฐานขอพรอันประเสริฐทั้งคุณพระศรีรัตนตรัยในพระบวรพุทธศาสนา และเทวะบารมีแห่งองค์พระเป็นเจ้า อาทิ   พระคเณศ    พระศิวะ พระวิษณุ พระพรหม   พระแม่อุมา พระแม่ลักษมี พระแม่สรัสวตี และพระเป็นเจ้าทั้งหลายผู้ทรงฤทธิ์ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดเสด็จมาอภิบาลรักษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯให้ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาพยาธิภัย  มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบนานเท่านานเทอญ ฯะ
.
[/COLOR]
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า อักษรชนนี
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

หนังสืออ้างอิงและแหล่งที่มาของภาพประกอบบทความ :
.
- กรมศิลปากร. พระราชพิธีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร. 

                  กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการกรมศิลปากร ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์, ๒๕๔๓.
.

- กรมการศาสนา. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อัครศาสนูปถัมภก. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
                 แห่งประเทศไทย, ๒๕๕๐.
.
- เฉลิมฉัตร ฉลองราชย์ ๖๐ ปี พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี วันที่ ๘-๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙. กรุงเทพฯ
:
                คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี, ๒๕๔๙.
.
- พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในการทรงอุปถัมภ์ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในประเทศไทย. 

                กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๐.
.

- เว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ : www.ohmpps.go.th

.
- เว็บไซต์สำนักพระราชวัง : www.palaces.thai.net 

.
ขอขอบพระคุณท่านผู้เขียนหนังสือ(ที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น)ทุกท่าน

ซึ่งผู้เรียบเรียงได้นำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในบทความ
ทางผู้เรียบเรียงจึงขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

ปัจจุบันนี้ พิธีแบบนี้ เหลือเพียงหนึงเดียวในประเทศไทยหรือเปล่าคับผม หรือยังมีที่ประเทศอื่นอีก

เห็นคณะพราห์มจากหลายๆที่มาทำพิธีร่วมกัน เป็นหนึ่งเดียว ปกติ จะไม่เคยเห็น น่ะครับ ที่สุดของที่

สุดจริงๆ

เท่าที่ทราบปัจจุบัน พระราชพิธีที่มีพิธีพราหมณ์เข้ามาเกี่ยวเนื่องด้วยนั้น เห็นจะมีแต่ประเทศไทยที่ยังคงรักษาแบบแผนตามโบราณราชประเพณีเอาไว้ได้อยู่ (แม้จะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในบางขั้นตอนของบางพระราชพิธีไปบ้าง)  โดยปัจจุบันในบางประเทศก็ยังมีการประกอบบางพระราชพิธีอยู่เหมือนกัน เช่น ในประเทศกัมพูชา ยังคงมีการประกอบพิธีแรกนาขวัญ และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นต้น

ส่วนเรื่องการร่วมกันทำกิจกรรมหรือพิธีต่างๆของคณะพราหมณ์ในประเทศไทยนั้น ทั้งพราหมณ์ไทย จากเทวสถาน โบสถ์พราหมณ์ และพราหมณ์อินเดีย จากวัดเทพมณเฑียร วัดวิษณุ และวัดพระศรีมหาอุมาเทวี มักจะเป็นการร่วมกันในโอกาสสำคัญๆที่เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือในโอกาสสำคัญอื่นๆ ทำให้นานๆทีจึงจะเห็นคณะพราหมณ์ไทยและพราหมณ์อินเดียร่วมประกอบพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง โดยครั้งล่าสุดเห็นจะเป็นพิธีสมโภชองค์พระศิวลึงค์ที่เทวสถาน โบสถ์พราหมณ์ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๒ ครับ
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

ขอบพระคุณคุณอักษรชนีสำหรับข้อมูลดีดีนี้ค่ะ

เป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เรายังมีขนบวัฒนธรรมเช่นนี้เหลืออยู่

เคยได้ชมพระราชพิธีแรกนาขวัญในกัมพูชา เห็นมีผู้ประกอบพิธีจำนวนหนึ่งนุ่งห่มคล้ายพราหมณืพระราชพิธีของบ้านเรามาก แต่ไม่ทราบว่าเป็นพราหมณ์แบบเดียวกับบ้านเราหรือไม่ ถามใครก็ไม่มีใครตอบได้เลยค่ะเพราะบรรดาที่ไปด้วยกันนั้นโลกแคบเท่าๆกัน แต่รู้สึกเขาก็เรียกว่าเจ้าหน้าที่นะคะ ไม่ทราบอย่างไร แต่สังเกตุดูอะไรๆไม่งามเท่าไรนะคะ

สิ่งที่อยากให้ทุกๆท่านสังเกตุดูก็คือบายศรีที่ใช้ในพระราชพิธีของไทยค่ะ บายศรีทอง แก้ว เงินนั้น เจ้าพนักงานใช้พานเรียงซ้อนกัน ข้างในใส่ของกินเอาไว้ งามดีค่ะ

เห้ฯแล้วอดปลื้มใจไม่ได้   ขอพาหาพลรามอันงามขาว    ดังจันทร์คราวเริ่มแรกอุทัยไข
ทรงกำลังสามารถฉกาจไกร       ดังว่าได้ดื่มซึ่งอาสวรส
เต็มด้วยอวตารแห่งปัทมา        ลักษมีกันยาสุภาสด
น่าใคร่ราววสันต์อันงามงด       จงคุ้มท่านทั้งหมดในที่นี้


(คัดจากเทวีวาสวทัตตา ของภาสะ แปลโดย ท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล)ไปงานที่ลานพระบรมรูปทรงม้ามา ตื้นตันใจมากมายครับผม เข้ามาตอกย้ำความเป็นคนไทยอีกรอบครับผมกระทู้นี้มีสาระดีจริงๆ ขอบพระคุณน้องอักษรชนนีอีกรอบคะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ....


[HIGHLIGHT=#ffff00]万寿无疆[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#ffff00]皇帝万岁万万岁[/HIGHLIGHT]
ข้าแต่พระวาคีศวรีเจ้า พระมารดาแห่งพระเวทย์ พระมารดาแห่งศฤงคาร พระมารดาแห่งขุนเขา 
ในนามของ พระปารวตี  ลักษมี  สรัสวตี  สาวิตรี  คายตรี พระองค์คือปรมาตมัน 
พระผู้เป็นที่รักยิ่งแห่งพระพรหม วิษณุ รุทระ
ด้วยพระกรุณาแห่งพระองค์ จักทำให้โลกที่มืดด้วยอวิทยาสว่างขึ้นโดยพุทธิปัญญา

โอม ตัต สัต

เข้ามาถวายพระพรในหลวงครับผม

*เดี๋ยววันที่ 9 จะไปงานที่ลานพระบรมอีกรอบครับผม ใครไปมั่ง หุหุ

ไปให้กำลังใจน้องเพลงอีกรอบ
อุตส่าห์มาไกลจากเชียงใหม่

มาเป็นผู้ควบคุมขบวนแห่ของเชียงใหม่รยยย  ขบวนสวยมากมายครับน้องเพลง
*

ขอบคุณน้องอักษรชนนีมากครับ ที่เอาข้อมูลดีๆมาให้เรารับทราบ วันหลังพี่คงต้องรบกวนขอข้อมูลเพื่อทำงานบ้างแล้วว อิอิ

เพิ่งเห็นรูปท่านบัณฑิตวิทยาธรกสุกุล เคยได้ยินแต่ท่านเล่าให้ฟัง

ขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาแสดงความคิดเห็น และร่วมกันเฉลิมพระเกียรติในหลวงของพวกเรานะครับ

Quote from: หริทาส on May 10, 2010, 01:18:05
ขอบคุณน้องอักษรชนนีมากครับ ที่เอาข้อมูลดีๆมาให้เรารับทราบ วันหลังพี่คงต้องรบกวนขอข้อมูลเพื่อทำงานบ้างแล้วว อิอิ

เพิ่งเห็นรูปท่านบัณฑิตวิทยาธรกสุกุล เคยได้ยินแต่ท่านเล่าให้ฟัง

ถ้ามีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้ ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับพี่หริทาส ^_^
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0


Quote from: จิ้งจอกพันหน้า on May 08, 2010, 09:30:43
เข้ามาถวายพระพรในหลวงครับผม

*เดี๋ยววันที่ 9 จะไปงานที่ลานพระบรมอีกรอบครับผม ใครไปมั่ง หุหุ

ไปให้กำลังใจน้องเพลงอีกรอบ
อุตส่าห์มาไกลจากเชียงใหม่

มาเป็นผู้ควบคุมขบวนแห่ของเชียงใหม่รยยย  ขบวนสวยมากมายครับน้องเพลง
*

เพื่อในหลวงเพลงทำได้คฟ
งานนี้ทำให้เพลงได้รู้ว่าคนไทยรักพระองค์จากใจและจิตใสำนึกแห่งการได้ยืน
บนแผ่นดินสยามแห่งนี้
ไม่ว่าจะเกิดกี่ภพกี่ชาติเพลงก้อขอเกิดมาใต้ร่มพระบารมีแห่ง
พระบรมโพธิสัตว์บาทเจ้า
ทุกชาติเทอญ
จะขอเป็นข้ารองพระบาทเป็นเครื่องบันเทิงอันยอพระเกียรติยศแห่งพระองค์
ด้วยการเป็นข้าละคอนโขนหลวงแห่งพระองค์เสมอไป[HIGHLIGHT=#000000] ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน [/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#000000][/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#000000][/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#000000] [/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#000000]             ขอบคุณเจ้าของผลงานน้องคิวที่สร้างสรรค์แบ่งปันความสุขให้พวกเราชาวHMได้[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#000000]               ติดตามผลงานดีๆต่อไปนะคร้า ขอบคุณจากใจ จร้า เป็นกำลังใจให้เสมอค่ะ[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#d99694][HIGHLIGHT=#d7e3bc]   "เรา"สามารถเห็นอะไรได้ก้อด้วย"หัวใจ"ของ"เรา"เท่านั้น[/HIGHLIGHT][/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#d99694][HIGHLIGHT=#d7e3bc]สิ่งสำคัญ"เรา"ไม่สามารถเห็นได้ด้วย"ดวงตา[HIGHLIGHT=#d7e3bc]"  [/HIGHLIGHT][/HIGHLIGHT][/HIGHLIGHT]

                      รู้สึกว่าโชคดี เหลือหลายที่ได้เกิดเป็นคนไทย

          ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน                         

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

ผมขออนุญาตนำกระทู้นี้กลับขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อให้เพื่อนสมาชิก HM ได้ร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกอันประเสริฐ

ต่อศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในประเทศไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญ
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0
.

๏ ๘๕ พรรษา มหาราช
ไทยทั้งชาติ ปรีดิ์เปรม เกษมศรี
ศาสนิก พราหมณ์-ฮินดู ล้วนภักดี
ต่อภูมี ผู้ทรงธรรม พระภูมิพลฯ ๚ะ๛


๏ วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
ขอเทวา ทั่วทิศ ประสิทธิ์ผล
พรใดดี ล้ำเลิศ เกิดมงคล
โปรดจงดล ให้พระองค์ ทรงพระเจริญ ๚ะ๛ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ทีมงานเว็บมาสเตอร์
และสมาชิก
www.HinduMeeting.com
.
WELCOME TO HINDUMEETING

เรียน สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเว็บ HinduMeeting
ขอความกรุณาทุกท่านศึกษากฎ กติกา มารยาทของเว็บด้วยนะครับ

http://www.hindumeeting.com/forum/index.php?topic=1423.0

.....ดิถีอันมงคลนั้นมาถึง.....
.....เป็นวันซึ่งชาวไทยทั่วแหล่งหล้า.....
.....ต่างแซ้ซ้องสรรเสริญเปรมปรีดา.....
.....องค์นาถาภูมิพลวันชนมวาร.....
.....ขอพระพรจากองค์เทพเทวัญ.....
.....ทั่วทั้งแดนสวรรค์ทุกสถาน.....
.....ขอโปรดจงอำนวยอวยประทาน.....
.....พรแด่องค์พระภูบาลทรงพระเจริญ.....
..........ศรีเคารีปุตรายะ ผู้ประพันธ์.......
.........ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ......
ข้าพระพุทธเจ้า...ศรีเคารีปุตรายะ และเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว Hindumeeting.com....
[HIGHLIGHT=#ffffff]
   
[/HIGHLIGHT][/SIZE][/FONT][/COLOR]
                     
                    Jai Maa Adhi Shakti
                     जय माँ आधी शक्ति